مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر دوره دبيرستاني تيز هوش و عادي شهرستان خوي در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش هيجاني و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر دوره دبيرستاني تيز هوش و عادي شهرستان خوي در سال تحصيلي ۸۹-۸۸
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله دانش آموزان تيز هوش
مقاله دانش آموزان عادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ليوارجاني شعله
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدنژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهانقي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط هوش هيجاني و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستاني تيز هوش و عادي شهرستان خوي در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹ مي باشد. اين تحقيق از نظر روش توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، کليه دانش آموزان دختر تيز هوش و عادي پايه دوم و سوم متوسطه رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيک (شاخه نظري) دبيرستانهاي دولتي شهرستان خوي به تعداد ۱۹۸۲ نفر است که از اين تعداد ۱۷۷۴ نفر دانش آموز عادي و ۱۱۸ نفر دانش آموز تيز هوش مي باشند تعداد نمونه آماري مطالعه حاضر با استفاده از فرمول کوکران به ترتيب ۲۶۸ نفر و ۵۱ نفر مي باشد که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، شامل دو پرسشنامه هوش هيجاني (شرينگ) و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان (جرج هربرت) است.
نتايج مطالعه نشانگر ان بود که بين هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان تيزهوش و عادي رابطه معني داري وجود ندارد اما ميانگين نمرات هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان تيز هوش بطور معني داري بيشتر از دانش آموزان عادي است.