مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناخت رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش هوش هيجاني، با استفاده از آزمون خودسنجي سيبرياشرينگ و پيشرفت تحصيلي از طريق ميانگين نمرات ترم اول و دوم دانش آموزان در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ اندازه گيري شده است. روش نمونه گيري تصادفي و طبقه اي نسبي بوده و با توجه به جدول گرجسي ومورگان حجم نمونه آماري ۳۸۰ نفر دانش آموز انتخاب شده كه ۱۸ نفر آن دختر و ۲۰۰ نفر پسر بودند. داده هاي جمع آوري شده از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل فراواني، فراواني درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و نمودارها و آمار استنباطي شامل آزمون ضريب همبستگي و پيرسون و t گروه هاي مستقل از طريق نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه مولفه هاي اصلي هوش هيجاني شامل خودانگيزي، خودآگاهي، خودكنترلي، هشياري اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي نام گذاري شدند و در سطح معناداري %۹۹ بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. همچنين بين هوش هيجاني دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.