مقاله بررسي رابطه هويت ملي و قومي با تاكيد بر احساس محروميت و جامعه پذيري قومي: مطالعه موردي دانشجويان آذري، كرد و عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۳۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هويت ملي و قومي با تاكيد بر احساس محروميت و جامعه پذيري قومي: مطالعه موردي دانشجويان آذري، كرد و عرب
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله هويت قومي
مقاله احساس محروميت نسبي
مقاله جامعه پذيري قومي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: حاجياني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير موضوع هويت ملي و قومي به يکي از مسايل مهم ـ خصوصا در کشورهاي داراي تنوع قومي و فرهنگي ـ تبديل شده است. در برجسته شدن اين موضوع عوامل گوناگوني مؤثر بوده اند که در اين ميان بر روند جهاني شدن اتفاق نظر زيادي هست. گروهي بر اين باورند که گسترش و تعميق فرآيند جهاني شدن باعث تشديد و برجسته شدن وفاداري هاي قومي و محلي و در نتيجه تضعيف هويت و انسجام ملي گرديده است. در مقابل، گروهي ديگر معتقدند که تقويت هويت قومي در تعارض با هويت و انسجام ملي نيست؛ بلکه مي تواند منجر به تقويت هويت و انسجام ملي جوامع گردد. به عبارتي افراد داراي هويت ترکيبي هستند بدون آن که تعارضي بين عناصر هويتي آنان باشد.
اين پژوهش با هدف «بررسي رابطه بين هويت ملي و هويت قومي دانشجويان آذري، کرد و عرب دانشگاه هاي دولتي کشور در سال ۱۳۸۷» و ارتباط «احساس محروميت نسبي و جامعه پذيري قومي با هويت هاي دوگانه (ملي و قومي)» انجام شده است، نمونه پژوهش در اين تحقيق ۶۸۷ نفر بوده است.
به طور کلي يافته هاي تحقيق نشان داد که بين دو متغير هويت ملي و هويت قومي رابطه مثبت، هم افزا و متوسطي وجود دارد. بين متغير «احساس محروميت نسبي» و «هويت ملي» رابطه منفي نسبتا بالايي وجود دارد و اين ارتباط با متغير «هويت قومي» مثبت و در حد ضعيفي بوده است. هم چنين متغير «جامعه پذيري قومي» با «هويت ملي» رابطه ضعيف و مثبت و با «هويت قومي» رابطه مثبت، هم افزا و متوسط داشته است.