مقاله بررسي رابطه وزن با عوامل خطرساز قلبي عروقي در يك جامعه نمونه از مركز ايران (برنامه قلب سالم اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه وزن با عوامل خطرساز قلبي عروقي در يك جامعه نمونه از مركز ايران (برنامه قلب سالم اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدني
مقاله اضافه وزن
مقاله عوامل خطرساز حوادث قلبي عروقي
مقاله ريسك خطر فرامينگهام
مقاله سندرم متابوليك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان طبيب افشان
جناب آقای / سرکار خانم: گل شادي ايمان دخت
جناب آقای / سرکار خانم: داناسيادت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرفشاني سونيا
جناب آقای / سرکار خانم: علي خاصي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آترواسكلروز يكي از مهمترين عوامل منجر به مرگ و مير در سراسر جهان است. چاقي و اضافه وزن فاكتورهاي خطر مستقل براي آترواسكلروز بيماري هاي قلبي عروقي هستند. بنابراين در اين مطالعه، قصد آن داريم تا اثر گروههاي مختلف وزني را بر روي عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي بررسي نماييم.
روش كار: اين مطالعه مقطعي در سال ۲۰۰۶ با استفاده از داده  هاي برنامه قلب سالم اصفهان IHHP و بر اساس تقسيم بندي هاي چاقي كه توسط سازمان جهاني بهداشت انجام شده و بر اساس نمره بندي فرامينگهام و روش شمارش انواع عوامل خطر بر اساس تعاريف سندرم متابوليك و چاقي سازمان بهداشت جهاني و توسط نرم افزارSPSS  ورژن ۱۵ صورت گرفت. تستهاي آماري c2 و Anova مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: ۱۲۵۱۴ نفر داراي سنين حدود ۳۸ سال در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. در نمونه مورد مطالعه ۵۱۸ از زنان و %۱۴ مردان داراي تحصيلات عاليه بالاتر از ديپلم بودند. در زنان چاقي و اضافه وزن بيش از مردان بود (%۴٫۵۶ از زنان و %۴۰ از مردان Kg/m2 25£BMI). در %۱۳ از نمونه ها FBS بالاتر از ۱۱۰ داشته و %۱۳٫۹ از نمونه ها داروي فشارخون مصرف مي كردند.
بر اساس يافته هاي به دست آمده در اين مطالعه تمامي فاكتورهاي خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي با افزايش وزن افزايش مي يابند. بجز
HDL كلسترول در مردان، كه اين يافته ها با فلوچارت هاي مطالعه فرامينگهام براي مردان و زنان مطابقت دارد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه انجام شده مشخص گرديد كه شاخص هاي وزني در هر دو جنس زن و مرد با افزايش سن افزايش يافته و همچنين افزايش فشارخون سيستولي و دياستولي داشتند البته در مطالعه ما افزايش عوامل خطر در زنان بيش از مردان مي باشد.