مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي ارتباطات اثربخش معلم-دانش آموز با يادگيري رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۵۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ويژگي هاي ارتباطات اثربخش معلم-دانش آموز با يادگيري رياضي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات اثربخش
مقاله معلمان رياضي
مقاله دانش آموزان
مقاله يادگيري رياضي
مقاله متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تلخ آبي علي شاه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تلخ آبي علي شاه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي از اين پژوهش بررسي ويژگي هاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي معلمان رياضي و دانش آموزان و رابطه آن با يادگيري رياضي مي باشد. نمونه آماري اين پژوهش، ۷۹ نفر از دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه مدارس شهر تهران و ۶۷ نفر از معلمان رياضي آن ها در سال تحصيلي ۱۳۸۷ – ۸۸ مي باشد که به روش خوشه اي از بين دبيرستان هاي مناطق ۳، ۶، ۱۰، ۱۶ و ۱۷ انتخاب شده اند. در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي (همبستگي) استفاده شده است. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته اي است که بر اساس ويژگيهاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي (گشودگي، همدلي، حمايتگري، مثبت گرايي و تساوي) تنظيم شده است. اعتبار پرسشنامه بر پايه آلفاي کرونباخ برابر ۰٫۹۵۹ به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از جدول فراواني، آزمون تفاوت براي دو گروه مستقل (T-Test) و آزمون همبستگي (r پيرسون) تحت نرم افزار SPSS استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين ويژگي هاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي معلمان رياضي و دانش آموزان تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين معلمان رياضي زن نسبت به معلمان رياضي مرد در استفاده از ويژگي هاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي به نحو بهتري عمل مي کنند و دخترها نسبت به پسرها در يادگيري رياضي موفقترند. همچنين بين ويژگي هاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي و يادگيري رياضي همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد.