مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي دربين اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي دربين اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله كاركنان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي حسنيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي، در ميان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر بود. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. و نمونه تحقيق بر اساس جدول تعيين اندازه نمونه معرف (مورگان و كرجسي) ۷۳ نفر از ميان  250نفر برآورد گرديد که با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه پنج عامل شخصيت (NEO) کاستا و مک کري و پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد استفاده گرديد و با استفاده از همبستگي پيرسون و آزمون  t براي گروههاي مستقل تحليل شد. نتايج نشان داد که بين ويژگي هاي برون گرايي، سازگاري، نورزگرايي و وظيفه شناسي با فرسودگي شغلي رابطه معني داري در سطح P<0.000 وجود دارد. ولي بين ويژگي گشودگي نسبت به تجربه با فرسودگي شغلي رابطه معني داري حاصل نشد .