مقاله بررسي رابطه پره اکلامپسي با فصل و بعضي عوامل خطر زاي آن در زنان حامله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه پره اکلامپسي با فصل و بعضي عوامل خطر زاي آن در زنان حامله
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداري
مقاله پره اکلامپسي
مقاله فصل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بريري طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پره اکلامپسي از عوارض عمده بارداري محسوب مي شود و يکي از سه علل اصلي مرگ و مير مادران به شمار مي رود. لذا اين مطالعه با هدف بررسي رابطه پره اکلامپسي با فصل و عوامل خطر زاي آن در زنان ۴۵-۱۵ ساله انجام شد.
روش بررسي: نمونه هاي مورد مطالعه با بررسي پرونده هاي موجود در بايگاني زايشگاه قدس زاهدان طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۳ تعداد ۲۴۸۸ زن باردار با تشخيص پره اکلامپسي که واجد شرايط پژوهش بودند (سن ۴۵-۱۵ سال و حاملگي اول الي سوم) انتخاب شدند. ۲۴۸۸ زن باردار نيز به عنوان گروه فاقد پره اکلامپسي (شاهد) انتخاب شدند که از نظر سن و تعداد حاملگي با گروه مبتلا همسان بودند. اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري و به کمک آزمون هاي کاي دو تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد ارتباط معني داري بين پره اکلامپسي و فصل وجود دارد، به طوري که با شروع فصل بهار پره اکلامپسي به تدريج افزايش پيدا کرده و در پاييز به يک افزايش ناگهاني مي رسد و در زمستان کاهش ناگهاني پيدا مي کند (P<0.001). مهمترين عوامل در بروز پره اکلامپسي به ترتيب فشار خون، ديابت و سابقه قبلي پره اکلامپسي بود.
نتيجه گيري: افزايش شيوع پره اکلامپسي با فصل در ارتباط مي باشد پس ممکن است بتوان در فصولي از سال که پره اکلامپسي از بروز بيشتري برخوردار است، با اقدامات پيشگيرانه و درماني بموقع و آموزش همگاني زنان باردار در مراقبت هاي پره ناتال از عوارض جدي که مادر و جنين را مورد مخاطره قرار مي دهد کاست.