مقاله بررسي رابطه پلي مورفيسم ژن TNF-α در مبتلايان به علايم چشمي بيماري بهجت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه پلي مورفيسم ژن TNF-α در مبتلايان به علايم چشمي بيماري بهجت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارپوربنيادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جبارپور‌بنيادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جهان افروز زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: دستگيري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي رابطه پلي مورفيسم پروموتور ژن TNF-a در دو جايگاه -۱۰۳۱T/C و-۳۰۸G/A  و بروز علايم چشمي بيماري بهجت.
روش پژوهش: تعداد ۵۳ نفر از مبتلايان به بيماري بهجت از جمعيت آذري ايران پس از معاينه باليني، جهت بررسي ژنتيکي وارد يک مطالعه مورد– شاهدي شدند. هم زمان ۷۹ فرد سالم از همان جمعيت که رابطه خويشاوندي با يکديگر يا با بيماران و سابقه ابتلا به بهجت يا بيماري التهابي ديگري نداشتند، به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. پلي مورفيسم هاي –۱۰۳۱T/C و –۳۰۸G/A از ناحيه پروموتور ژن TNF-a مورد بررسي قرار گرفت تا رابطه اين پلي پورفيسم ها و بروز علايم چشمي بيماري بهجت مشخص گردد. جهت مقايسه آلل ها از آزمون آماري کاي مربع، تصحيح Yates يا آزمون دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: مقايسه توالي آلل ها و ژنوتيپ پلي مورفيسم-۳۰۸G/A  TNF-a، تفاوت قابل ملاحظه اي را بين افراد سالم و بيمار نشان نداد (P=0.234). برخلاف آن پلي مورفيسم آلل هاي TNF-a -1031T/C بين افراد بيمار و گروه کنترل متفاوت بود (P=0.0006). هاپلوتيپ TNF-a-1031T-308G نيز با کاهش احتمال ابتلا به بهجت همراه بود (P<0.0001). هاپلوتيپ TNF–a– 1031T – ۳۰۸A با کاهش احتمال ابتلا رابطه داشت. در بررسي پلي مورفيسم نواحي TNF-a -1031T/C و-۳۰۸GA  TNF-a، توالي آلل T و G با بروز علايم مختلف چشمي (واسکوليت شبکيه، يووييت قدامي و خلفي) رابطه معني داري نداشت (P=0.128).
نتيجه گيري: با وجود آن که پلي مورفيسم آلل TNF-a-1031T/C با بيماري بهجت همراهي داشت، اما رابطه معني داري بين انواع مختلف ها پلوتيپ و درگيري چشمي و با نوع درگيري چشمي مشاهده نشد.