مقاله بررسي رابطه پوسيدگي اينترپروگزيمال با Alveolar bone loss در دندان‌ هاي خلفي بيماران بالاي ۲۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه پوسيدگي اينترپروگزيمال با Alveolar bone loss در دندان‌ هاي خلفي بيماران بالاي ۲۰ سال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي
مقاله تحليل استخوان
مقاله بايت وينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي پور داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوسيدگي و تحليل استخوان شايع‌ ترين بيماري ‌ها در حفره دهان مي ‌باشند. کنترل عوامل خطر مسبب اين بيماري ‌ها موجب کاهش شيوع آنها مي ‌شود. در اين تحقيق با استفاده از راديوگرافي ‌هاي بايت وينگ از لحاظ وجود پوسيدگي ارتباط ميان پوسيدگي و تحليل استخوان مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه ۱۵۰ راديوگرافي مربوط به ۸۶ بيمار مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي پوسيدگي بين دنداني و فاصله CEJ تا کرست ثبت شد. عوامل مخدوش کننده مانند تماس بين دنداني، نوع دندان، سطح دندان، استفاده از مسواک و نخ دندان همچنين سيگار کشيدن مورد نظر قرار گرفت. جهت انجام مطالعه از آناليز رگرسيون استفاده شد.
يافته‌ ها: بر اساس آناليز انجام شده مشخص گرديد ارتباط بين پوسيدگي و تحليل استخوان معني ‌دار بود (P=0.02). همچنين ارتباط معني‌ داري بين استفاده از نخ دندان (P=0.03)، نوع دندان (P=0.0001)، سطح دندان (P=0.02) با تحليل استخوان مشاهده شد. در اين مطالعه نشان داده شد با لحاظ نمودن تاثير عوامل مخدوش کننده نيز پوسيدگي و تحليل استخوان با يکديگر ارتباط دارند (P=0.0001).
نتيجه ‌گيري: پوسيدگي و تحليل استخوان نقش مهمي به عنوان ريسک فاکتور براي يکديگر ايفا مي‌ کنند. از اين رو مي ‌توان با پيشگيري از آنها سبب کاهش شيوع اين دو ضايعه گرديد.