مقاله بررسي رابطه پيامدهاي رهبري و ابعاد سبک رهبري تحول گرا در ميان روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه پيامدهاي رهبري و ابعاد سبک رهبري تحول گرا در ميان روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيامدهاي رهبري
مقاله تلاش بالاتر از حد انتظار
مقاله اثربخشي
مقاله رضايت
مقاله سبک رهبري تحول گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه پيامدهاي رهبري و ابعاد سبک رهبري تحول گرا در ميان روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي است. در اين پژوهش ۳۰ نفر از روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر تهران و ۱۰۲ نفر از همکاران مستقيم ايشان مورد مطالعه قرار گرفته اند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه رهبري چند عاملي فرم۵x  ويراست سوم استفاده شده است. تحليل داده هاي به دست آمده نشان داد که اکثريت روساي مورد مطالعه در پيامد رهبري تلاش بالاتر از حد انتظار نمره بالا و در دو پيامد، اثربخشي و رضايت مندي نمره متوسط اخذ کرده اند. همچنين، اکثريت روساي مذکور در بعد تاثيرگذاري ايده آلينمره بالا، در دو بعد انگيزش الهام بخش و برانگيزندگي ذهني نمره متوسط و در بعد ملاحظه فردي نمره پايين کسب کرده اند. بين نمره روسا در همه ابعاد سبک رهبري تحول گرا با هر سه پيامد رهبري همبستگي مثبت معني دار مشاهده شد. به طور کلي يافته هاي پژوهشي ضرورت تقويت روسا در بعد ملاحظه فردي را نشان مي دهد. همچنين، يافته هاي پژوهش نشان داد که سبک رهبري تحول گرا نقش موثري در افزايش رضايت مندي و تلاش بالاتر از حد انتظار در ميان همکاران روساي مذکور دارد.