مقاله بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با سلامت عمومي و سبک هاي مقابله اي در دانشجويان پرستاري، مامايي و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با سلامت عمومي و سبک هاي مقابله اي در دانشجويان پرستاري، مامايي و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله سلامت عمومي
مقاله سبک هاي مقابله اي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پوربهاالديني زرندي نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رشد و توسعه هر جامعه تحت تاثير از نيروي آموزش ديده آن جامعه بوده و شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان و توجه به آنها، گامي به سوي موفقيت است. لذا هدف کلي پژوهش حاضر بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با سلامت عمومي و سبک هاي مقابله اي به عنوان عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي بوده است.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي – مقطعي است. نمونه پژوهش شامل ۳۰۲ دانشجوي رشته هاي پرستاري، مامايي و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان بود. شاخص پيشرفت تحصيلي ميانگين نمرات دانشجويان بود و علاوه بر آن جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (فرم ۲۸ سوالي) و پرسشنامه مقابله با موقعيتهاي استرس زا اندلر و پارکر استفاده شد.
يافته ها: بيشترين فراواني معدل کل بين (۱۴-۱۶٫۹۹) بود. نمره کل پرسشنامه سلامت عمومي در ۶۳٫۶% از دانشجويان خارج از محدوده طبيعي بود. دانشجويان از سبک مقابله اي مساله مدار بيشتر از ساير سبک ها استفاده مي کردند (۴۹%). نتايج پژوهش نشان داد که بين پيشرفت تحصيلي با نمرات سلامت عمومي و سبک مقابله اي هيجان مدار رابطه معني دار و منفي وجود دارد.
نتيجه گيري: توجه به سلامت عمومي و سبک هاي مقابله اي مي تواند تاثير مهمي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته باشد. بنابراين فعال بودن مراکز مشاوره دانشگاه، جهت ارتقاي سلامت عمومي و آموزش سبک هاي موثر مقابله ضروري به نظر مي رسد.