مقاله بررسي رابطه چند متغير فردي و سازماني با ميزان فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي معلمان استان گيلان و طراحي مدلي جهت پيش بيني اين فعاليت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۶ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه چند متغير فردي و سازماني با ميزان فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي معلمان استان گيلان و طراحي مدلي جهت پيش بيني اين فعاليت ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق
مقاله موانع تحقيق
مقاله معلمان محقق
مقاله پيش بيني تحقيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميربلوك بزرگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پورصفر علي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي ويسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه چند متغير فردي و سازماني با ميزان فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي است و مدلي را در جهت پيش بيني اين فعاليت ها براي معلمان استان گيلان ارايه مي دهد. نمونه پژوهش ۴۰۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصيلي استان گيلان، با روش نمونه گيري چند مرحله اي است. اطلاعات از راه پرسش نامه محقق ساخته، كه شامل ۴۷ سوال بود، جمع آوري شد.
داده ها با استفاده از آزمون آماري T مستقل، ضريب هم بستگي اسپيرمن و پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند.
بر اساس يافته هاي تحقيق، اين هفت متغير از متغيرهاي مهم براي پيش بيني فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي معلمان است: ميزان آشنايي با روش شناسي علمي، ميزان دسترسي به منابع اطلاعاتي، ميزان اعتقاد و علاقه مندي شخصي، ميزان درآمدزايي فعاليت ها، جنسيت معلمان، ميزان درگيري با مشكلات فردي و خانوادگي و مقطع تدريس.
يافته ها نشان مي دهد كه بين متغيرهاي پيش بين با متغير ملاك ـ فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي ـ رابطه مثبت و معنا دار و بين متغير مقطع تدريس با متغير ملاك رابطه منفي و معنادار وجود دارد.