مقاله بررسي رابطه ژن هاي فسفوليپاز C با پاتوژنيسيته مايکوباکتريوم توبرکلوزيس سويه بيجينگ وسويه غيربيجينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ژن هاي فسفوليپاز C با پاتوژنيسيته مايکوباکتريوم توبرکلوزيس سويه بيجينگ وسويه غيربيجينگ
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
مقاله ژنوتايپ بيجينگ
مقاله اسپوليگوتايپينگ
مقاله فسفوليپاز PCR,C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصمدي النازالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني شرافت سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سويه بيجينگ مايکوباکتريوم توبرکلوزيس بيشتر از ۱٫۴ موارد توبرکلوزيس در سرتاسر جهان را تشکيل مي دهد و از طرفي فسفوليپاز باکتري به عنوان يکي از عوامل بيماريزا گزارش شده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي وجود ژن هاي فسفوليپاز C در سويه هاي بيجينگ و غيربيجينگ مايکوباکتريوم توبرکلوزيس و مقايسه پاتوژنز آنها بود.
روش بررسي: تحقيق به روش توصيفي انجام گرفت. کشت مثبت ۲۰۰ مسلول ريوي با استفاده از روش اسپوليگوتايپينگ تعيين سويه گرديد. سپس سويه هاي بيجينگ و غيربيجينگ جدا شده به روش
PCR از نظر وجود ژن هاي فسفوليپاز C مقايسه شدند.
يافته ها: از ۲۰۰ نمونه اسپوليگوتايپينگ، ۱۹ نمونه (
۹٫۵ درصد) ژنوتايپ بيجينگ و ۱۸۱ نمونه (۹۰٫۵ درصد) غيربيجينگ بودند. با استفاده از روش PCR در نمونه هاي بيجينگ، ۱۶ نمونه (۸۴٫۲ درصد) براي plcA، ۱۷ نمونه (۸۹٫۵ درصد) براي plcB و ۱۷ نمونه (۸۹٫۵ درصد) براي plcC مثبت شد. در نمونه هاي غيربيجينگ، ۱۷نمونه (۹٫۴ درصد) براي plcA، ۱۸ نمونه (۹٫۹ درصد) براي plcB و ۱۸نمونه (۹٫۹ درصد) براي plcC مثبت شد. اين قطعات با سوش استاندارد مقايسه شده و داراي اندازه مشابهي با آن بودند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد در اکثريت نمونه هاي بيجينگ، ژن هاي فسفوليپاز
C وجود داشته و احتمالا مي تواند در پاتوژنز مايکوباکتريوم توبرکلوزيس نقش داشته باشد.