مقاله بررسي رابطه کارآفريني با اثربخشي مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه کارآفريني با اثربخشي مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر کرمان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كار آفريني
مقاله اثربخشي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله پيشينه
مقاله ويژگي هاي تجربي
مقاله سنجش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرنگي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي بهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه كارآفريني با اثر بخشي مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر کرمان بوده است. در پي اين فرضيه كه بين ويژگي هاي كارآفريني و اثر بخشي مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر کرمان رابطه اي وجود دارد، سه فرضيه فرعي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، پيشينه و تجربي با اثر بخشي مديران بررسي شده است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است. ۵۷ نفر از مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر کرمان در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ جامعه آماري پژوهش بوده است و از شيوه سرشماري كامل براي جمع آوري داده ها استفاده شد. دو پرسشنامه محقق ساخته «سنجش ويژگي هاي كار آفريني» و «پرسشنامه سنجش اثربخشي» كه روايي صوري و محتوايي آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجراي آزمايشي و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ (۰٫۷۳) تعيين گرديد، مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي لازم از نمونه هاي پژوهش گردآوري و با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ويژگي هاي کارآفريني و اثربخشي مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر کرمان رابطه اي معني دار وجود ندارد. اين در شرايط موجود است كه نمي توان بر مبناي ويژگي هاي شخصيتي، پيشينه اي و تجربي كار آفريني مديران اثر بخشي آنان را پيشگويي كرد. اين نتيجه نشان مي دهد كه هدف توسعه كارآفريني در فهرست هدف هاي آموزش و پرورش مدارس نيست كه تحقق آن بخشي از وظايف مديريتي بشمار آيد. بر اين اساس تحول در تنظيمات موجود مديريت بر مدارس براي ايجاد و توسعه آموزش كارآفريني ضروري است.