مقاله بررسي رابطه کمالگرايي و فرسودگي شغلي در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه کمالگرايي و فرسودگي شغلي در پرستاران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله کمالگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجلو نادر
جناب آقای / سرکار خانم: صبحي قراملكي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت گو مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمال گرايي به عنوان سبک شخصيتي در نظر گرفته مي شود که در آن افراد براي انجام اعمال بدون نقص تلاش زيادي کرده و معيارهاي بالايي براي ارزيابي رفتار در نظر مي گيرند. همچنين، فرسودگي شغلي متغير ديگري است که مي تواند در اثر کمالگرايي ناسازگار فرد تشديد شده و پيامدهاي نامطلوبي بوجود آورد. از اين رو اگر چه کمالگرايي در مشاغلي چون پرستاري مي تواند در ارایه خدمات درست و کافي مطلوب به نظر برسد، اما همين ويژگي مي تواند منجر به تشديد مشکلاتي چون فرسودگي شغلي در کارکنان و پرستاران شود.
هدف: بررسي رابطه کمالگرايي و فرسودگي شغلي در ۳۴۴ پرستار شهرستان رشت در سال۱۳۸۷ .
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-همبستگي ۳۴۴ پرستار از بيمارستان هاي رازي، حشمت، ولايت، پورسينا و اميرالمومنين به صورت تصادفي-خوشه اي انتخاب شدند. براي بررسي کمالگرايي «پرسشنامه کمال گرايي چند بعدي فراست» که در برگيرنده ۴ بعد مثبت و ۲ بعد منفي کمالگرايي است را به کار رفت و در بررسي فرسودگي شغلي از «پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون» استفاده شد. براي تحليل داده ها هم ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و مانوا بکار رفت. فرضيه ما اين بود که فرسودگي شغلي با ابعاد منفي کمالگرايي رابطه مثبت و با ابعاد مثبت کمالگرايي رابطه منفي دارد.
نتايج: نتايج ضرايب همبستگي نشان داد، فرسودگي شغلي رابطه منفي اي با ابعاد انتظار پدر و مادر، معيارهاي شخصي و سازماندهي دارد (به ترتيب: -۰٫۱۳۱، ۰٫۱۳۲، -۰٫۲۲۷، P<0.05) نتايج تحليل رگرسيون هم نشان داد که تنها، بعد سازماندهي، توانايي پيش بيني متغير فرسودگي شغلي را دارد (t=-3.555 ،Beta=-0.197 ). بررسي متغيرهاي جانبي چون سن نشان داد که سن به عنوان متغير پيش بيني کننده در ارتباط با متغير ملاک کمال گرايي در دو گروه جوان تر معني دار بوده است(p<0.05) .
بحث و نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد که با تقويت ابعاد مثبت کمالگرايي چون سازماندهي و معيارهاي شخصي مي توان فرسودگي شغلي را کاهش داد. همچنين، افراد در اوايل تا اواسط سال هاي کاريشان کمالگراتر هستند. از اين رو شايد بهتر باشد که کمالگرايي اين گروه سني جوان تر را به سمت درست و ابعاد مثبت آن هدايت کرد.