مقاله بررسي رابطه کمال گرايي با افسردگي و عملکرد تحصيلي و رابطه دو متغير اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه کمال گرايي با افسردگي و عملکرد تحصيلي و رابطه دو متغير اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرايي
مقاله افسردگي
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي سورشجاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين کمال گرايي با افسردگي و عملکرد تحصيلي و رابطه دو متغير اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان مي باشد. به اين منظور تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي، به نسبت مساوي از هر دو جنس انتخاب و پرسشنامه هاي کمال گرايي، افسردگي و عملکرد تحصيلي را تکميل کردند. نتايج تحليل آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين متغير کمال گرايي با متغيرهاي افسردگي و عملکرد تحصيلي به ترتيب همبستگي مثبت و منفي معني دار وجود دارد. بين متغيرهاي تحصيلات پدر و درآمد خانواده با افسردگي همبستگي منفي معني دار و بين متغيير تعداد اعضا خانواده با افسردگي همبستگي مثبت معني دار وجود دارد. بين متغييرهاي تحصيلات پدر و درآمد خانواده با عملکرد تحصيلي همبستگي مثبت معني دار و بين متغيير تعداد اعضا خانواده و عملکرد تحصيلي همبستگي منفي معني دار وجود دارد. ضرايب همبستگي بين متغييرهاي پژوهش همگي در سطح (P<0.01) معني دار مي باشند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد: متغيرهاي کمال گرايي و تعداد اعضا خانواده تاثير مثبت معني دار، و متغيرهاي تحصيلات پدر و درآمد خانواده تاثير منفي بر افسردگي دانشجويان داشته است اما ضريب متغير درآمد خانواده از لحاظ آماري معني دار نبود. همچنين متغيرهاي کمال گرايي و تعداد اعضا خانواده تاثير مثبت معني دار (P<0.001) و متغيرهاي تحصيلات پدر و درآمد خانواده نيز تاثير منفي معني دار  (P<0.001)بر افسردگي دانشجويان داشته است.