مقاله بررسي رابطه کوه پيمايي و سلامت جسماني و قلبي – عروقي در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه کوه پيمايي و سلامت جسماني و قلبي – عروقي در سالمندان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله کوه پيمايي
مقاله آمادگي جسماني
مقاله آمادگي قلبي – عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: رجاييان عسل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين تحقيق بررسي اثرات کوه پيمايي بر فاکتورهاي مختلف سلامتي در سالمندان بود.
روش بررسي: اين مطالعه يک بررسي cross-sectional بود که در آن ۴۳ مرد سالمند (با ميانگين سني ۵۷٫۷±۹٫۳ سال) در مناطق مرتفع شهر تهران به طور تصادفي انتخاب شدند. آزمودني ها بر اساس نوع فعاليت به سه گروه: ۱- کوه پيما (n:15)، ۲- ورزشکار (n:14)، ۳- غير ورزشکار (n:14) تقسيم شدند. سپس فاکتورهاي مختلف آمادگي قلبي – عروقي و جسماني آنان (حداکثر اکسيژن مصرفي، ضربان قلب، درصد چربي، قدرت، زمان عکس العمل، فشار خون، انعطاف پذيري و تعادل) مورد ارزيابي قرار گرفت. از روش آماري آنواي يک طرفه براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: مقايسه ميانگين سه گروه در ظرفيت هوازي تفاوت معني داري (P£۰٫۰۱) را بين آنها نشان داد که اين متغير در گروه کوهنورد نسبت به دو گروه ديگر بالاتر بود (به ترتيب %۳۷٫۲ و %۱۵٫۴)، به علاوه ضربان قلب استراحتي، درصد چربي بدن و همچنين زمان عکس العمل به صورت معني داري در دو گروه فعال نسبت به گروه غير فعال پايين تر بود (P£۰٫۰۵)، اما تفاوت بين گروه ها در ديگر فاکتورها معني دار نبود (P³۰٫۰۵).
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در رابطه با ظرفيت هوازي و درصد چربي بدن با فعاليت کوه پيماي بسيار پر اهميت بود و تاثير کوه پيمايي را بر فاکتورهاي قلبي – عروقي نشان مي دهد. بهبود نسبي ضربان قلب، قدرت، انعطاف پذيري، تعادل و زمان عکس العمل در هر دو گروه غير ورزشکار مجددا بر تاثير انجام فعاليت بدني به عنوان جزء ضروري برنامه هاي زندگي تاکيد مي کند.