مقاله بررسي راستاي ستون مهره ها در مردان، هنگام وضعيت خواب به پهلو بر روي سطوح نرم، سفت و تشك در مقايسه با چيدمان سفارشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱۲ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي راستاي ستون مهره ها در مردان، هنگام وضعيت خواب به پهلو بر روي سطوح نرم، سفت و تشك در مقايسه با چيدمان سفارشي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومي
مقاله راستاي ستون مهره ها
مقاله سفتي سيستم خواب
مقاله تشك سفارشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ليل نهاري كريم
جناب آقای / سرکار خانم: امين كاشاني يكتا
جناب آقای / سرکار خانم: خدالطفي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقين محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: فتورايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رعايت فاكتورهاي ارگونومي در طراحي سيستم خواب اثر مستقيمي بر كيفيت نگهداري ستون مهره ها هنگام خواب دارد. مطالعات نشان مي دهند كه لزوما تشك با سفتي يكنواخت نمي تواند راستاي طبيعي ستون مهره ها را حفظ نمايد. بكارگيري تشك هايي كه داراي اجزايي با سفتي هاي متفاوت هستند، مي تواند به عنوان يك راه حل مورد بررسي قرار گيرند. در اين مطالعه راستاي ستون مهره هاي مردان بر روي سطح سفت، نرم و يك نوع جديد از تشك سفارشي چيدمان شده، استخراج و مورد مقايسه قرار گرفته است. هدف اين مطالعه بررسي عملكرد اين نوع جديد تشك و استخراج چيدمان اختصاصي براي هر داوطلب بود.
روش بررسي: پس از اخذ داده هاي ابعاد سنجي، از ۲۵ داوطلب مرد خواسته شد تا بر روي سطوح نرم و بسيار سفت، با سفتي مشخص بر اساس پروتكل از پيش تعيين شده اي، در وضعيت خواب به پهلو قرار گيرند. سپس مختصات مكاني نشانگرهاي نصب شده بر روي زواید خاري ستون مهره هاي آنان توسط روش رديابي نوري در صفحه فرونتال اخذ گرديد. در مرحله بعدي براي هر داوطلب، المان هاي فوم – فنر ساخته شده و به نحوي در يك قاب چيدمان گرديد تا راستاي ستون مهره هاي آنان در صفحه فرونتال به راستاي طبيعي شان نزديك شود.
يافته ها: مشاهده شد كه در وضعيت خوابيده به پهلو در صفحه فرونتال سطح سفت به علت عدم حمايت مهره هاي ناحيه كمري، باعث ايجاد انحناي c شكل در راستاي ستون مهره ها شده و در سطح نرم، نرمي تشك باعث ايجاد فرو رفتگي بيشتر در ناحيه لگني و از بين رفتن راستاي طبيعي مي گردد. اما در چيدمان المان ها با سفتي متفاوت كه تشك با چيدمان سفارشي باعث حفظ راستاي طبيعي مي گردد. چيدمان اختصاصي نيز براي هر داوطلب استخراج گرديد.
نتيجه گيري: نتايج بررسي راستاي ستون مهره ها پس از تطبيق داده ها و مقايسه آنها مشخص نمود كه تشك با چيدمان سفارشي روشي مناسب براي نگهداري بهينه ستون مهره ها در هنگام خواب مي باشد و تشك هاي متداول با سفتي يكنواخت توانايي نگهداري راستاي ستون مهره ها در وضعيت طبيعي را ندارند. چيدمان هاي اختصاصي استخراج شده براي وضعيت خواب به پهلو، در مطالعات آتي مي تواند كمك به پيش بيني چيدمان مورد نياز براي هر فرد بدون انجام آزمايش مستقيم كند.