مقاله بررسي راهبردهاي مقابله اي و ميزان تنيدگي در مادران کودکان مبتلا به اتيسم و مقايسه آن با مادران کودکان عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي راهبردهاي مقابله اي و ميزان تنيدگي در مادران کودکان مبتلا به اتيسم و مقايسه آن با مادران کودکان عادي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنيدگي
مقاله راهبردهاي مقابله ‌اي
مقاله شدت علایم اتيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادفرد سيده زينب
جناب آقای / سرکار خانم: كاكاسلطاني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي راهبردهاي مقابله اي و ميزان تنيدگي در مادران کودکان مبتلا به اتيسم و مقايسه آن با مادران داراي کودکان عادي صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي مادران داراي فرزند شهر تهران مي باشد.
نمونه آماري شامل ۷۲ مادر (۳۶ مادر داراي کودک مبتلا به اتيسم و ۳۶ مادر داراي کودک سالم) بوده که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري شامل مقياس رتبه بندي اتيسم گيليام، فهرست مشکلات رفتاري کودک/نوجوان، پرسشنامه منابع تنيدگي، فهرست مهارت هاي مقابله‌ اي استفاده مي شود. يافته ها نشان مي دهند که بين مادران کودکان مبتلا به اتيسم و مادران کودکان سالم از لحاظ متغيرهاي تنيدگي، راهبردهاي مقابله‌ اي مساله مدار و هيجان مدار تفاوت معناداري وجود دارد، اما از لحاظ راهبرد مقابله ‌اي غيرمفيد و غير موثر تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. هم چنين ميان تنيدگي مادران کودکان مبتلا به اتيسم با راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار و غير مفيد و شدت علائم کودک مبتلا به اتيسم رابطه معناداري وجود دارد، اما بين تنيدگي مادران و راهبرد مقابله اي مساله مدار، رابطه معناداري به دست نيامد. در مجموع اکثر مادراني که کودک مبتلا به اتيسم داشتند راهبردهاي مقابله ‌‌اي هيجان مدار داشته و شدت علائم اتيسم با افزايش ميزان تنيدگي مادران همراه بوده، به نحوي که شدت علائم اتيسم کودک، ۶۶ درصد تنيدگي مادران را تبيين مي کند.