مقاله بررسي راهکارهاي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با تاکيد بر اصل ۴۴ قانون اساسي مطالعه موردي استان کهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان و آذر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي راهکارهاي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با تاکيد بر اصل ۴۴ قانون اساسي مطالعه موردي استان کهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش تعاون
مقاله خصوصي سازي
مقاله اصل ۴۴ قانون اساسي
مقاله کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصي سازي يکي از مهمترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري وکاهش اندازه دولت در کشورهاي در حال توسعه است. در اقتصاد ايران نيز با توجه به سياستهاي کلي مبتني بر اصل ۴۴ قانون اساسي، واگذاري شرکتهاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تاکيد بر افزايش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصي سازي، در دستورکار قرارگرفته است.
هدف اين تحقيق بررسي راهکارهاي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصي سازي اصل ۴۴ قانون اساسي مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسشنامه بر اساس مطالعه مقدماتي، برابر ۰٫۸۸۱ به دست آمد که پايايي و اعتبار بالاي ابزار اندازه گيري در اين پژوهش را نشان مي دهد. جامعه آماري پژوهش شرکتهاي تعاوني فعال در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد مي باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گيري از نوع تصادفي طبقه بندي شده مي باشد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي همچون آزمون t تک نمونه اي، آزمون t مستقل و تحليل واريانس در محيط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديده است.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که توانمندسازي تعاونيها براي رقابت با ساير بخشها به منظور تصدي طرحهاي بزرگ و زيربنايي و همچنين اولويتها و حمايتهاي قانوني دولت از بخش تعاون و نيز ايجاد تعاونيهاي منطقه اي و فراگير بر اساس مزيتهاي نسبي براي تصدي طرحها و بنگاه هاي قابل واگذاري، در افزايش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصي سازي موثر است.