مقاله بررسي راهکارهاي توسعه کارآفريني در آموزشکده هاي فني و حرفه اي دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي راهکارهاي توسعه کارآفريني در آموزشکده هاي فني و حرفه اي دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله کارآفريني
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله آموزش کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي راهکارهاي توسعه کارآفريني در آموزشکده هاي فني و حرفه اي دانشگاه آزاد اسلامي با روش توصيفي از نوع پيمايشي انجام شده است. جامعه و نمونه آماري تمامي روساي مراکز آموزشي و فرهنگي سما و روسا و معاونان آموزشکده هاي فني و حرفه اي سما در سراسر کشور به تعداد ۳۴۵  نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که داراي ۱۰۰ سوال چهار گزينه اي با استفاده از مقياس ليکرت تهيه شده است. روايي آن توسط بيست نفر از صاحب نظران تأييد و پايايي آن هم از طريق الفاي کرنباخ محاسبه و ضريب پايايي ۰٫۸۶ تعيين شد. نتايج به دست آمده نشان داد که مهم ترين راهکارهاي توسعه کارآفريني در آموزشکده هاي فني و حرفه اي دانشگاه آزاد اسلامي در ابعاد، ايجاد فرهنگ کارآفريني، ايجاد مديريت کارآفرين، توسعه آموزش کارآفريني، ايجاد ساختار کارآفرينانه، تجاري سازي تحقيقات، توسعه يادگيري مستمر، تامين منابع مالي کارآفرينانه، بازاريابي کارآفرينانه و توسعه کارآفريني از طريق منابع انساني خلاق و نوآور در دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.