مقاله بررسي راهکارهاي مناسب خدمات رساني ترويج خصوصي از ديدگاه کارشناسان ترويج حوزه ستادي وزارت جهاد کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي راهکارهاي مناسب خدمات رساني ترويج خصوصي از ديدگاه کارشناسان ترويج حوزه ستادي وزارت جهاد کشاورزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي ترويج
مقاله راهکارهاي ترويج خصوصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزايش هزينه ها و محدوديت منابع موجود، يکي از گزينه هاي مطرح در سالهاي اخير به منظور به حداقل رساندن محدوديت هاي ترويج دولتي، خصوصي سازي ترويج مي باشد. در ايران نيز با توجه به نيازهاي متنوع کشاورزان تجاري، ناکافي بودن خدمات دولتي براي کشاورزان خرده پا، ايجاب مي کند که راهکارهاي مناسب ترويج خصوصي مورد مطالعه قرار گيرد. از اين رو هدف اين تحقيق، بررسي و اولويت بندي راهکارهاي مناسب خدمات رساني ترويج خصوصي از ديدگاه کارشناسان ترويج مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي بوده و ابزار تحقيق، پرسشنامه مي باشد. به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق، پرسشنامه طراحي شده در اختيار چند نفر از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي قرار گرفت و روايي صوري آن تاييد شد. براي سنجش پايايي نيز، ۴۰ پرسشنامه توسط کارشناسان ترويج وزارت جهاد کشاورزي تکميل شد و ضريب کرونباخ آلفا محاسبه گرديد (a=0.89) .جامعه آماري تحقيق شامل ۱۲۵ کارشناس ترويج حوزه ستادي وزارت جهاد کشاورزي مي باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. متغير وابسته اين تحقيق ديدگاه کارشناسان نسبت به مناسب بودن راهکارهاي خدمات رساني مي باشد. نتايج تحقيق نشان داد که مهمترين راهکارهاي خدمات رساني ترويج خصوصي از ديدگاه کارشناسان ترويج به ترتيب اولويت، سازمان هاي ترويجي کشاورزان، مشاوران خصوصي و دادن يارانه به کشاورز مي باشد. همچنين مقايسه ديدگاه کارشناسان نسبت به مناسب بودن هر يک از راهکارهاي خدمات رساني بر اساس اين ميزان تحصيلات آنان نشان داد که در سه راهکار سازمان هاي ترويجي کشاورزان، مشاوران خصوصي و دادن يارانه به کشاورز، بين کارشناسان با مدرک ليسانس و دکتراي اختلاف معني داري وجود دارد.