مقاله بررسي راه هاي ايجاد و تقويت مشارکت مردم در آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي راه هاي ايجاد و تقويت مشارکت مردم در آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله تقويت
مقاله مديران مدارس
مقاله اولياي دانش آموزان
مقاله کارکنان ادارات
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي و شناسايي راه هاي ايجاد و تقويت مشارکت مردم در آموزش و پرورش با روش پيمايشي اجرا گرديده است. حجم جامعه آماري اين تحقيق همه مديران مدارس به تعداد ۹۲۷ نفر و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان ۸۸۴ نفر و اولياي دانش آموزان به تعداد ۱۵۳۱۲۶ نفر و حجم نمونه آماري به کمک جدول تعيين حجم نمونه مورگان در هر يک از طبقات ياد شده به ترتيب عبارتند از ۲۶۹ نفرمدير، ۲۶۵ نفر کارمند و ۱۹۲ (۲÷۳۸۴ ) نفر ولي دانش آموز که با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که داراي ۴۸ سوال پنج گزينه اي با استفاده از مقياس پنج درجه اي ليکرت تهيه گرديد. روايي پرسشنامه توسط بيست نفر از صاحب نظران بررسي شد و پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي کرانباخ محاسبه و ضريب پايايي۰٫۷۲  به دست آمد. نتايج به دست آمده نشان داد که مهمترين راه هاي ايجاد و تقويت مشارکت مردم در آموزش و پرورش مي تواند در شش قلمرو شامل: امور مربوط به آموزش و تدريس، امور مربوط به دانش آموزان، امور مربوط به کارکنان، رابطه مدرسه با جامعه، تجهيزات و امکانات مورد نياز و امور مالي و اداري واحدهاي آموزشي قرار گيرد.