مقاله بررسي راه هاي همگرايي قوميتي با تاکيد بر اقوام ترک و کرد در شهرستان ماکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۹۹ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي راه هاي همگرايي قوميتي با تاکيد بر اقوام ترک و کرد در شهرستان ماکو
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اداره امور پليسي قوميت ها
مقاله قوميت
مقاله ناسيوناليسم قومي
مقاله اقوامي ايراني
مقاله وفاق اجتماعي
مقاله همبستگي ملي
مقاله خشونت قومي
مقاله شهرستان ماکو
مقاله قوم ترک
مقاله قوم کرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان مفرد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هندياني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: زينال نژاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر کشورهاي جهان از اقوام متعدد تشکيل يافته اند. اين تنوع در اغلب کشورهاي مزبور منبع خشونت بوده و موجب بروز جنگ ها و درگيري هاي داخلي و از بين رفتن جان ميليون ها انسان بوده است. کشور ايران نيز داراي تعدد و تکثر قومي است و اقوام ايراني به طور عمده در حاشيه و نوارمرزي ايران شکل گرفته اند. شهرستان ماکو نيز با ترکيب جمعيتي از هر دو قوم ترک آذري و کرد در منتهي اليه شمال غربي ايران و در همسايگي کشورهاي جمهوري ترکيه و آذربايجان قرار گرفته است. تنوع قومي در ايران نيز همانند ساير کشورها گاه منبع درگيري و منشا خشونت هاي قومي و موجب بروز بحران هاي امنيتي در اقصي نقاط قوم نشين بوده و مرکز را نيز تحت تاثير قرار داده است. از آن جمله مي توان به بحران هاي مهاباد و فرقه دمکرات آذربايجان در فواصل سال ها ۱۳۲۴-۱۳۲۵، و نيز بحران هاي مناطق قوم نشين پس از انقلاب اسلامي و بحران آذربايجان در سال ۱۳۸۵ و دامنه آن در شهرستان ماکو و … اشاره نمود. هدف اين پژوهش بررسي و شناسايي راهکارهاي ارتقا سطح همگرايي اقوام ايراني براي ايجاد همبستگي و وفاق اجتماعي به منظور دستيابي به يک امنيت پايدار مي باشد. تحقيق به صورت موردي و بر روي اقوام ساکن در شهرستان ماکو انجام پذيرفته است. روش تحقيق از نوع توصيفي زمينه ياب (پيمايشي) است. جمعيت ترک و کرد زبان ماکو به عنوان جامعه آماري و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان (۱۹۷۰ م) تعداد ۲۸۳ نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته اي است که در تنظيم آن از طيف ليکرت استفاده شده است. روايي پرسشنامه با مطالعه منابع، انجام تست اوليه، مصاحبه حضوري با اهل خبره و کارشناسان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه ها ۰٫۶۸۲، محاسبه شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و نمودار و در سطح استنباطي از آزمون t و آناليز واريانس استفاده گرديده است. با توجه به اثبات تمامي فرضيات و نتايج کلي تحقيق، معلوم گرديد هر پنج عامل ديني، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ارتقا سطح همگرايي اقوام تاثير مثبت داشته و بر همين مبنا پيشنهادهاي پژوهشي و کابردي ارايه شده که با عملياتي شدن اين پيشنهادها سطح همگرايي به طور چشمگيري افزايش يافته و موجب انسجام هر چه بيشتر اجتماعي و حصول امنيت پايدار خواهد بود.