مقاله بررسي رخساره هاي سنگي، محيط رسوبي و چينه شناسي توالي ها در سازند بورقان در شمال غرب خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رخساره هاي سنگي، محيط رسوبي و چينه شناسي توالي ها در سازند بورقان در شمال غرب خليج فارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله چينه شناسي توالي ها
مقاله محيط خليج دهانه اي
مقاله بورقان
مقاله کرتاسه و خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند جواد
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: لطف پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند بورقان با سن كرتاسه از مهمترين سنگ مخزن هاي هيدروكربوري خليج فارس محسوب مي شود. به منظور شناخت رخساره هاي سنگي، محيط و توالي هاي رسوبي اين سازند، حدود ۶۲٫۵ متر نمونه مغزه متعلق به ميدان نفتي فروزان در خليج فارس مورد مطالعه رسوب شناسي قرار گرفت. بطوركلي سازند بورقان در اين ميدان نفتي متشكل از ماسه سنگ هاي خيلي دانه ريز تا دانه متوسط، رس سنگ، شيل هاي آهكي و توالي هاي محدود کربناته مي باشد.
مطالعات ماکرو و ميکروسکپي انجام شده نشان مي دهد که  ضخامت مورد مطالعه از سازند بورقان از ۸ رخساره تشکيل شده است. اين رخساره ها عبارتند از: (۱) رخساره ماسه سنگ هاي كانالي با لايه بندي مورب، (۲) رخساره رس سنگي پهنه گلي/خليج، (۳) رخساره ماسه سنگي دانه ريز با ميان لايه هاي شيلي متعلق به پهنه ماسه اي، (۴) رخساره متشکل از تناوب ماسه سنگ دانه ريز تا سيلتستون با شيل غني از ماده آلي متعلق به تناوب پهنه ماسه اي و پهنه گلي، (۵) رخساره رس سنگ سيلتي داراي بقاياي گياهي متعلق به پهنه گلي تحت تاثير دريا، (۶) رخساره متشکل از ماسه سنگ گلاکونيتي همراه با لايه هاي دولستون ماسه اي متعلق به پهنه ماسه اي تحت تاثير دريا، (۷) شيل هاي تيره رنگ غني از ماده آلي متعلق به رخساره خليج محدود شده / باتلاق و (۸) رخساره گرينستون اوئيدي متعلق به پشته اوئيدي.
براي سازند بورقان بر اساس وجود شواهد رسوب شناسي همچون تناوب لايه هاي ماسه سنگي – شيلي، تناوب هاي نازك و ضخيم سيلت و رس، لايه بندي فلاسر و عدسي شکل، ايكنوفسيل ها و توالي هاي به سمت بالا عميق شونده، محيط رسوبي از نوع خليج دهانه اي تحت تاثير جزر و مد درنظر گرفته شد. اين سازند در محدوده عمقي مورد مطالعه از  4 سكانس رسوبي تشکيل شده كه هر سكانس با ماسه سنگهاي کانالي تشکيل شده در زمان افت سطح آب دريا شروع شده و با رخساره هاي شيلي و يا رس سنگي مرحله پيشروي آب خاتمه مي يابد.