مقاله بررسي رد پاي اکولوژيک آب در بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رد پاي اکولوژيک آب در بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب مجازي
مقاله رد پاي آب
مقاله شاخص شدت مصرف
مقاله واردات
مقاله صادرات
مقاله شاخص خودكفايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربي يزدي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: امين‌ زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم توازن بين عرضه و تقاضاي آب در کشور مديريت منابع آب را، بخصوص در بخش کشاورزي، با چالش روبرو ساخته است. در اين ارتباط مبادلات بين المللي محصولات کشاورزي و جابجايي آب نهفته در آن ها که به آن آب مجازي گفته مي شود مي تواند يکي از راه کارهاي مديريت آب باشد. مبادلات آب مجازي براي هر کشور بايد بر اساس بهينه سازي و در نظر گرفتن سياست هاي اجتماعي – اقتصادي و مزيت هاي اقليمي آن کشور صورت گيرد. براي اين منظور قبل از هر گونه برنامه ريزي لازم است بر اساس الگوهاي غذايي و مصرف مورد قبول کشور، رد پاي اکولوژيک آب محاسبه شود و مشخص گردد که براي جمعيت کشور از نظر تامين موادغذايي و رفع آلودگي هاي حاصل از مصرف آن ها به چه ميزان آب موردنياز است. در اين مقاله رد پاي اکولوژيک آب بر مبناي داده هاي صادرات و واردات موادغذايي در سال ۱۳۸۵ محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد که رد پاي اکولوژيک آب کشور در سال مذکور ۱۰۴ ميليارد مترمکعب بوده است. در سال ۱۳۸۵ کشور با واردات خالص آب مجازي و کسر صادرات آب مجازي بدون در نظر گرفتن راندمان آبياري ۱۲ و بر مبناي راندمان آبياري ۶۰ درصد ۲۰ ميليارد مترمکعب از منابع آب داخلي خود را ذخيره کرده است که اگر قرار بود اين مقدار محصول در داخل کشور تهيه شود لازم بود ۱۱۲ ميليارد آب در کشاورزي مصرف شود که چنين مقداري در دسترس نمي باشد.