مقاله بررسي رشد، زنده ماني و صفات جوانه زني بذرها و نهالهاي سرو خمره اي در تيمارهاي مختلف تاريخ کاشت، آبياري و وجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۵۸ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد، زنده ماني و صفات جوانه زني بذرها و نهالهاي سرو خمره اي در تيمارهاي مختلف تاريخ کاشت، آبياري و وجين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله تاريخ کاشت آبياري
مقاله وجين
مقاله سرو خمره اي
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي زاده نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف تعيين بهترين زمان كاشت بذر و آگاهي از تاثير نقش آبياري و وجين در رشد و زنده ماني نهالهاي سرو خمره اي در نهالستان زاغه خرم آباد انجام شده است. براي انجام پژوهش حاضر از طرح كاملا تصادفي با آزمايش فاكتوريل، در سه تيمار زمان كاشت بذر در دو سطح (آذرماه و بهمن ماه)، آبياري در دو سطح (۲ روز يكبار و ۴ روز يكبار) و وجين در دو سطح (هفته اي يكبار و دو هفته يكبار) با ۴ تكرار و شامل ۱۵ گلدان در هر تكرار استفاده شد. پس از پايان اولين فصل رويش اندازه گيري هاي موردنظر شامل: صفات جوانه زني، رشد ارتفاعي، قطر يقه، طول ريشه و درصد زنده ماني صورت گرفت. نتايج نشان داد که بهترين صفات جوانه زني بذرهاي سرو خمره اي در كاشت پاييزه و بيشترين ميزان رشد ارتفاعي در كاشت پاييزه و آبياري ۲ روزه بوده، اما اثر عمليات وجين بر آنها معني دار نشد. اثر تاريخ كاشت و آبياري و تركيب هر سه تيمار يادشده بر رشد قطري يقه معني دار شد، به طوري كه بيشترين رشد در كاشت پاييزه، آبياري ۲ روزه و وجين ۷ روز حاصل شد، اما عمليات وجين خود به تنهايي اثر معني داري بر رشد قطري يقه نداشته است. بيشترين درصد زنده ماني در كاشت پاييزه حاصل شد، اما اثر عمليات آبياري و وجين بر درصد زنده ماني نهالهاي سرو خمره اي در پايان نخستين فصل رويش معني دار نبوده است. بيشترين ميزان طول ريشه در كاشت پاييزه و دوره وجين در سطح ۲ هفته يكبار حاصل شد. بر اساس نتايج بدست آمده به منظور كاهش هزينه هاي توليد نهال در نهالستان زاغه خرم آباد، بهترين زمان براي كاشت بذرهاي سرو خمره اي كاشت پاييزه مي باشد و با توجه به عدم معني داري تيمارهاي وجين بر رشد ارتفاعي و قطري (يقه) و درصد زنده ماني مي توان براي صرفه جويي در هزينه هاي كارگري عمليات وجين را از سطح هفته اي يكبار به دو هفته يكبار افزايش داد. همچنين بهترين دوره آبياري نهالهاي سرو خمره اي در نهالستان زاغه خرم آباد آبياري در سطح ۲ روز يكبار مي باشد.