مقاله بررسي رشد اقتصادي و ميزان انتشار گاز CO2 در کشورهاي عضو اوپک: رهيافت منحني زيست محيطي کوزنتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد اقتصادي و ميزان انتشار گاز CO2 در کشورهاي عضو اوپک: رهيافت منحني زيست محيطي کوزنتس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله انتشار گاز CO2
مقاله کشورهاي عضو اوپک
مقاله داده هاي ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتيموري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير که مخاطرات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي به يک موضوع بحث برانگيز تبديل شده است؛ برخي معتقدند براي دستيابي به محيط زيست سالم تر، کاهش آلودگي و ريشه کن کردن فقر، رشد اقتصادي لازم است. در اقتصاد محيط زيست، رابطه به شکل U معکوس بين درآمد سرانه و آلودگي به منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC) معروف است. لذا در اين مطالعه به بررسي فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس براي کشورهاي عضو اوپک پرداخته شد. CO2 به عنوان يک آلاينده انباره براي آزمون فرضيه (EKC) مورد استفاده قرار گرفت. بررسي با استفاده از داده هاي ترکيبي (پانل) دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۶ انجام شد. نتايج آزمون ايستايي نشان داد که متغيرهاي مدل ناايستا مي باشند. لذا براي بررسي وجود هم انباشتگي بين متغيرها، آزمون هم انباشتگي پدروني انجام شد. نتايج اين آزمون وجود ارتباط بلندمدت بين متغيرها را تاييد کرد. بر اساس آزمون هاسمن نيز مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفي پذيرفته و منحني زيست محيطي کوزنتس تخمين زده شد. بر اساس نتايج به دست آمده فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس براي کشورهاي عضو اوپک پذيرفته نشد و در واقع ميزان انتشار CO2 در اين کشورها در فرآيند رشد اقتصادي به طور مستمر افزايش مي يابد.