مقاله بررسي رشد ترک در لوله جدار نازک تحت بارگذاري انفجاري گازي به روش اجزاي محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۵۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد ترک در لوله جدار نازک تحت بارگذاري انفجاري گازي به روش اجزاي محدود
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله انفجار
مقاله پاسخ الاستوديناميک
مقاله المان محدود
مقاله رشد ترک
مقاله WARP3D
مقاله بارگذاري متحرک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به تحليل رشد ترک در لوله جدار نازک به روش المان محدود مي پردازد. لوله مورد نظر حاوي ترک اوليه سطحي در راستاي محوري است که تحت بارگذاري انفجاري گازي قرار دارد. بارگذاري انفجاري به صورت شوک داخلي موضعي با فشار بيشينه ۶ مگاپاسکال است که با سرعت ۲٫۴ کيلومتر بر ثانيه در طول لوله حرکت مي کند. حل عددي پاسخ سازه اي به بارگذاري، توسط WARP3D، که نرم افزاري تحقيقاتي براي تحليل سه بعدي مکانيک شکست غيرخطي ديناميکي به روش المان محدود است، انجام و از معيار CTOA به عنوان پارامتر شکست براي شبيه سازي رشد ترک در لوله جدار نازک استفاده شده است. در اين تحقيق رشد ترک در بارگذاري هاي مختلف شبه استاتيک نيز شبيه سازي شده است. بخش آخر به مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي رشد ترک به روش عددي و نتايج حاصل از آزمايشهاي تجربي که در مطالعات ساير محققان موجود است، مي پردازد و اثر تحليل کامل ديناميکي در رشد ترک در مقايسه با تحليل استاتيکي ارايه مي شود.