مقاله بررسي رشد درك شنيداري – كلامي در كودكان بهنجار ۵-۲ ساله فارسي زبان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد درك شنيداري – كلامي در كودكان بهنجار ۵-۲ ساله فارسي زبان تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درك شنيداري ـ كلامي
مقاله مصداق هاي عيني
مقاله مقوله معنايي
مقاله زبان فارسي
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي طاهره سيما
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پورشهريور نيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي رديابي اختلالات رشد درک شنيداري ـ کلامي، شناخت هنجارهاي رشد درک کلامي ضروري است. بنابراين در تحقيق حاضر رشد درک شنيداري واژگان در کودکان فارسي زبان تهران بررسي شد.
روش بررسي: در اين تحقيق مقطعي توصيفي ـ تحليلي، ابتدا درک کلامي ۴ کودک بهنجار ۲ تا ۵ ساله مشاهده شد و مجموعه اي از واژگان درك شده به دست آمد كه به اسم، فعل و صفت طبقه بندي شد. سپس آزمايه درک شنيداري ـ کلامي در دو بخش مصداق هاي عيني و مقوله معنايي واژه ها تهيه گرديد. آزمايه روي ۳۰ نفر از کودکان بهنجار ۲ تا ۵ سال در مهد کودک هايي از مناطق جنوب، شمال و مرکز تهران، که به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا شد. ميانگين پاسخ هاي صحيح آزمودني ها محاسبه و تحليل آماري گرديد.
يافته ها: بين رشد درک شنيداري ـ کلامي و افزايش سن، همبستگي مثبت و بالايي وجود داشت (p=0.001، r=0.804) درک مصداق هاي عيني و مقوله معنايي کودکان ۳-۲ ساله نسبت به دو گروه ۴-۳ و ۵-۴ ساله پايين تر بود که اين تفاوت، معني دار محسوب مي شد (p>0.05)، مقايسه مقوله هاي اسم، صفت و فعل در گروه هاي سني تفاوت معني دار نشان نداد (p>0.05)، اما بين درک مصداق هاي عيني و مقوله معنايي کلمات در تمام گروه ها تفاوت معني دار ديده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: در گروه هاي مختلف سني کودکان طبيعي ۲ تا ۵ سال، تفاوت آشکاري بين رشد درك اسامي، صفات و افعال ديده نمي شود. رشد درک مقوله هاي معنايي کندتر از رشد درک مصداق هاي عيني کلمات است.