مقاله بررسي رشد و تغييرهاي پروفيل اسيدهاي چرب تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) در طي مراحل تکامل لاروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد و تغييرهاي پروفيل اسيدهاي چرب تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) در طي مراحل تکامل لاروي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد چرب
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله لارو
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي سيده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنظري رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق هدف بررسي رشد و تغييرات پروفيل اسيدهاي چرب تاسماهي ايراني در طي مراحل مختلف تکامل لاروي بود. نمونه برداري در روزهاي ۱، ۵، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۹، ۳۴ و ۴۰ انجام گرفت. تغذيه لاروها بعد از جذب کيسه زرده در روز نهم تا روز سيزدهم با آرتميا و سپس تا انتهاي دوره با دافني انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها، با استفاده از روش آناليز واريانس يک طرفه انجام شد. نتايج حاصل از رشد نشان داد، درصد افزايش وزن بدن در روز ۱۹ نسبت به روز اول ۴۹۴٫۵ درصد بود و از روز ۱۹ تا ۴۰، ۸۲۸٫۹ درصد افزايش يافت. نتايج بدست آمده از ترکيب اسيدهاي چرب غذاي زنده نشان داد که آرتميا داراي مقادير بالايي (۰٫۳۴ ± %۴۰٫۹۸) از MUFA مي باشد و اسيدهاي چرب چند غير اشباع در دافني (۱٫۶۰ ± %۳۶٫۳۱) بيشتر از آرتميا مي باشد (۰۵/۰>P). نتايج بدست آمده از ترکيب اسيدهاي چرب لارو، نشان مي دهد که اسيدهاي چرب اشباع تا روز ۲۹ (۰٫۷۸ ± %۴۰٫۲۰) افزايش يافته، در مقابل MUFA تقريبا تا روز ۳۴ (۰٫۶۱ ± %۳۳٫۳۷) کاهش مي يابد (۰۵/۰>P). اسيدهاي چرب بلند زنجيره غيراشباع و چند غيراشباع در طي دوره داراي نوسان مي باشد. نتايج نشان مي دهد که MUFA يکي از مهمترين منابع تامين انرژي در تاسماهي ايراني در دوره لاروي مي باشد. با توجه به مقادير کم آراشيدونيک اسيد و دوکوزاهگزانوئيک اسيد در غذاي لارو نسبت به لارو تاسماهي ايراني و پرورش يافته در آب شيرين مي توان احتمال داد که تاسماهي ايراني در مراحل لاروي قادر به سنتز اسيدهاي چرب بلند زنجيره غيراشباع از اسيدهاي چرب لينولئيک و لينولنيک مي باشد.