مقاله بررسي رشد و توليد ۱۰ كلن صنوبر از دورگ طبيعي در كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد و توليد ۱۰ كلن صنوبر از دورگ طبيعي در كرج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله دورگ طبيعي
مقاله توليد چوب
مقاله فنولوژي
مقاله كرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مديررحمتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله اول اجراي اين تحقيق تهيه نهال از بذرهايي بود كه به طور طبيعي از پايه مادري كلن P.deltoides 69/55 بدست آمده بودند كه يك رقم پرمحصول و سازگار براي استانهاي گيلان و مازندران مي باشد. از ميان تعداد زيادي نهال دورگ، ۲۵۴ اصله نهال انتخاب و در خزانه تحقيقاتي پس از سه سال بررسي و آزمايش، ۱۰ كلن دورگ برتر اين مجموعه براي آزمايش هاي بعدي تعيين و به آنها شماره هاي ۱/۶۳ تا ۱۰/۶۳ داده شد. معيار انتخاب اين كلن ها رشد ارتفاعي، قطري و مقاوم بودن به آفات بود. در مرحله دوم، بررسي هاي نهايي و انتخاب ارقام پرمحصول در مقايسه با رقم معرفي شده پايه مادري (P.deltoids 69/55) در ايستگاه هاي تحقيقات البرز كرج، گيلان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و كردستان به اجرا درآمد. از سال ۱۳۷۷ از كلن هاي P.d. 63/1 تا P.d. 63/10 به تعداد كافي قلمه تهيه و در خزانه تحقيقاتي كرج كشت شد. در پايان سال ۱۳۷۸ از بين تعداد زيادي نهال از هر كلن تعداد ۷۵ اصله نهال كه از نظر ارتفاع تقريبا يكنواخت بودند انتخاب و در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و با فاصله ۴×۴ متر همراه با كلن شاهد P.deltoids 69/55 کاشته شدند. اندازه گيري هاي رشد ارتفاعي تا دقت سانتي متر و قطري تا دقت ميلي متر همه ساله پس از پايان دوره رويش ساليانه انجام شده و نيز جنسيت (نر و ماده بودن) كلن ها مشخص و مدت زمان دوره رويش ساليانه هم با شرايط آب و هوايي منطقه تعيين گرديد. تحليل داده ها بر اساس تجزيه واريانس دوطرفه و با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. نتايج بررسي ها نشان داد كه از بين ۱۰ كلن دورگ، چهار كلن پايه نر بوده و ۵ كلن پايه ماده، در حالي که يك كلن تا پايان دوره تحقيق گل نداد. نتايج تجزيه واريانس رويش متوسط حجمي، اختلاف معني داري را در سطح ۵% ميان كلن هاي دورگ نشان داد. همچنين نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها نشان داد که از ميان ۱۰ كلن دورگ، كلن شماره P. deltoids 63/1 با ۹/۲۳ مترمكعب در هكتار و در سال بيشترين و كلن P.deltoids 63/6 با ۱۷/۹ مترمكعب در هكتار و در سال كمترين توليد حجمي را داشته اند.