مقاله بررسي رشد و ساختار سني صدف (Anodonta cygnea (Linea, 1876 در سه نهر منتهي به رودخانه پسيخان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد و ساختار سني صدف (Anodonta cygnea (Linea, 1876 در سه نهر منتهي به رودخانه پسيخان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب سني
مقاله رشد
مقاله رودخانه پسيخان
مقاله صدف nodonta cygnea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: يونس زاده بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدف دو کفه اي  Anodonta cygnea (Linea, 1876)يکي از مهمترين بي مهرگان کفزي نهرها، استخرها و تالاب هاي حوزه آبريز رودخانه پسيخان مي باشد. در اين مطالعه رشد و ترکيب سني ۸۹ نمونه صدف از ۳ نهر خاکي حوزه آبريز پسيخان از تير ۸۲ تا شهريور ۸۲ مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها از ۴ گروه سني (۱ تا ۴) تشکيل شده بود. گروه سني ۳ جمعيت غالب را به خود اختصاص داد. کمترين و بيشترين مقدار طول ۵۳٫۵ و ۱۱۵٫۵ ميلي متر، عرض ۱۵٫۶ و۴۶٫۲  ميلي متر، ارتفاع ۵۹٫۱ و ۲۷٫۲ ميلي متر، وزن کل ۲٫۴۹ و۳۶٫۷۳  گرم، وزن مرطوب بافت نرم ۸٫۷۴ و ۷۱٫۷۳ گرم، وزن خشک بافت نرم ۰٫۴۷ و ۵، وزن پوسته ۲٫۴۹ و ۳۶٫۷۳ گرم بدست آمد و مقادير آنها با افزايش سن، افزايش يافت. حداکثر فراواني طولي در دو گروه طولي ۸۳ تا ۹۳ و ۹۳ تا ۱۰۳ ميلي متر قرار داشت. رشد لحظه اي با افزايش سن صدف، افزايش منظمي نشان داد. ميانگين ضريب وضعيت صدف ۲٫۵۷±۸٫۹۹ بدست آمد که مقدار آن تا سن ۳ سالگي افزايش و در سن ۴ سالگي کاهش يافت. وزن پوسته ۹٫۷±۲۷٫۱۵ درصد وزن کل محاسبه شد و مقدار آن با سن افزايش يافت. هنگامي که از روابط ابعاد پوسته با وزن کل و وزن مرطوب بافت نرم استفاده شود اين ابعاد معيار خوبي براي بيوماس صدف A.cygnea هستند (مقادير ضريب تعيين از ۸۹ تا ۹۶ درصد متغير بود)، اما در صورتي که از روابط آنها با وزن خشك بافت نرم استفاده گردد معيار خوبي نيستند (مقادير ضريب تعيين از ۸۹ تا ۹۶ درصد متغير بود). مقدار (۳٫۰۹۲۳±۰٫۰۸۹) b حاصل از رابطه رگرسيوني طول پوسته – وزن زنده رشد ايزومتريک را مشخص كرد. رابطه خطي معني دار بين طول و ارتفاع، طول و عرض، ارتفاع و عرض و همچنين رابطه غير خطي معني دار بين طول پوسته و سن صدف A.cygnea بدست آمد.