مقاله بررسي رشد و ‌عملكرد خيار (.Cucumis sativus L) و باميه (.Abelmoschus esculentus L) در روش كشت مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رشد و ‌عملكرد خيار (.Cucumis sativus L) و باميه (.Abelmoschus esculentus L) در روش كشت مخلوط
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باميه
مقاله خيار
مقاله كشت مخلوط
مقاله غلظت عناصر
مقاله نسبت برابري زمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: سام دليري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر متقابل كشت مخلوط خيار و باميه، آزمايشي به مدت يكسال زراعي (۱۳۸۷) در شهرستان نوشهر، به‎صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوک ‎هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجرا شد. تيمارهاي الگوي كشت در چهار سطح: كشت خالص خيار يا باميه، كشت باميه داخل رديف خيار، كشت باميه بين رديف ‎هاي خيار و الگوي كشت باميه بين و داخل رديف ‎هاي خيار و تيمارهاي تراكم در سه سطح (فاصله كشت بين بوته ۲۰‌، ۳۰ و ۴۰ سانتي ‎متر) بودند. صفات رويشي و عملكرد، غلظت عناصر پتاسيم، فسفر، كلسيم و نيتروژن در تيمارهاي آزمايشي مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد كه در بوته ‎هاي خيار، كشت مخلوط باعث افزايش غلظت عناصر كلسيم (۱۹%)، پتاسيم (۱۲%)، عملكرد (۱۲%) و كاهش غلظت نيتروژن (۱۲%)، تعداد شاخه فرعي (۲۳%) و سطح برگ (۱۵%) شد. براي باميه، كشت مخلوط باعث افزايش غلظت عناصر فسفر (۳%)، نيتروژن (۱۶%)، سطح برگ بوته (۴۱%)، وزن‎ تر بوته (۲۶%) و كاهش غلظت كلسيم (۸%) نسبت به كشت خالص شد. اثر متقابل الگوي كشت و تراكم بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد خيار معني ‌دار بود، ولي تنها بر روي اجزاي عملكرد باميه اثر معني ‌داري داشت. نسبت برابري زمين در همه تيمار‌هاي كشت مخلوط، بزرگ ‎تر از يک بوده و بالاترين نسبت برابري زمين (۱۵٫۲) در تيمار كشت مخلوط باميه بين بوته و رديف ‎هاي خيار، با تراكم متوسط به ‎دست آمد. نتايج اين تحقيق نشان ‎داد كه بين دو گياه خيار و باميه نوعي سازگاري و هماهنگي وجود دارد كه مي‎ تواند حاصل ويژگي‎ هاي فيزيولوژيكي و گياه ‎شناسي و عوامل مساعد اكولوژيكي باشد كه باعث افزايش عملكرد در دو گياه شده است.