مقاله بررسي رضايت بيماران اسکيزوفرنيک از درمان با داروهاي ضد جنون در مرکز روانپزشکي شفا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت بيماران اسکيزوفرنيک از درمان با داروهاي ضد جنون در مرکز روانپزشکي شفا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروي ضدجنون
مقاله رضايت
مقاله پرستاري
مقاله اسکيزوفرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي نعيما
جناب آقای / سرکار خانم: نادم بوييني مهين
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري ائمه
جناب آقای / سرکار خانم: گلي پور صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت از درمان بطور روز افزوني بعنوان شاخصي براي سنجش کيفيت مراقبت بهداشتي در نظر گرفته مي شود، از طرفي معياري براي ارزشيابي عملکرد کارکنان بهداشتي نيز مي باشد. متون منتشره در اين مورد محدودند و رضايت بيماران از درمان مشخص نيست.
هدف: هدف از اين پژوهش بررسي رضايت بيماران اسکيزوفرنيک از درمان با داروهاي ضد جنون در مرکز روانپزشکي شفا در سال ۱۳۸۶ مي باشد.
روش کار: براي انجام اين پژوهش توصيفي مقطعي، ۱۰۰ مددجوي اسکيزوفرنيک بستري در بخشهاي مختلف مرکز آموزشي درماني شفا انتخاب گرديدند. ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بودکه بخش اول مربوط به مشخصات فردي با ۴ سوال و بخش دوم پرسشنامه رضايت سنجي با ۳۲ سوال بود.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که ۶۰ درصد نمونه ها از درمان خود راضي بودند و رضايت آنان از درمان با جنس (P>0.003)، شغل (P<0.0001) و وضعيت زندگي (P<0.0001) آنان ارتباط معني دار آماري دارد.
نتيجه گيري: ارتباط متقابل تيم درماني و بيمار و همچنين ارتقا مشارکت بيمار در تعيين برنامه درماني مي تواند بر رضايتمندي بيماران تاثير گذار باشد.