مقاله بررسي رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه علوم پزشکي اراک
مقاله هيات علمي
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رضايت شغلي به مجموع تمايلات يا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق مي شود. دانشگاه هاي علوم پزشکي به اساتيد با انگيزه، به عنوان يکي از ارکان تعليم و تربيت نياز دارند تا در آموزش دانشجويان و ارتقا بهداشت و درمان جامعه موثر واقع شوند. با توجه به اهميت رضايت شغلي اعضا هيات علمي در پيشبرد اهداف آموزشي و ايجاد بهره وري بيشتر، اين تحقيق با هدف بررسي رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه فوق يک بررسي مشاهده اي، مقطعي بوده و جامعه مورد بررسي کليه اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک مي باشند. نمونه گيري از طريق سرشماري بوده و برروي کليه اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي صورت گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک شامل جنس، سن، گروه آموزشي، مرتبه علمي، وضعيت استخدامي و سابقه کار و پرسش نامه استاندارد سنجش رضايت شغلي هرزبرگ بود.
يافته ها: ميانگين (انحراف معيار) کل نمره رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک ۶۰٫۷۲ (۱۱٫۵۱) و به تفکيک حيطه هاي مورد بررسي به ترتيب اولويت، شامل ماهيت کار ۷۴٫۴۶ (۱۲٫۶۰)، نحوه سرپرستي و ارتباطات ۶۲٫۱۵ (۱۳٫۶۹)، امنيت شغلي ۵۷٫۵۸ (۱۵٫۷۲)، فرصت هاي ارتقا ۵۷٫۲۸ (۱۵٫۷۴)، شرايط فيزيکي و محيط کار ۵۵٫۸۴ (۱۴٫۱۴) و حقوق و مزايا ۵۵٫۵۶ (۱۶٫۸۷) از حداکثر نمره ۱۰۰ بود.
نتيجه گيري: اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک در کل از رضايت شغلي متوسطي برخوردار بودند. بيشترين رضايت مربوط به حيطه ماهيت کار و کمترين رضايت مربوط به حقوق و مزايا بود. با افزايش حقوق و مزايا و فراهم آوردن فرصت هاي ارتقا مي توان رضايت شغلي اين قشر را افزايش داد.