مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي بيروني
مقاله رضايت شغلي دروني
مقاله سنوات تحصيلي
مقاله پايه تحصيلي
مقاله رشته تحصيلي
مقاله اعضا هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، پژوهشي را گزارش مي دهد كه به منظور بررسي رابطه بين رضايت شغلي دروني و بيروني و سنوات كاري، رشته و پايه تحصيلي در اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد واحد ابهر اجرا شده است. در اين تحقيق ۵۰ عضو هيات علمي از بين گروههاي انساني، فني، معماري و كشاورزي به صورت تخصيص متناسب انتخاب شدند. اين تحقيق شامل شش فرضيه پژوهشي بود كه به طور كلي بيانگر ارتباط رضايت شغلي دروني و بيروني با سنوات كاري، پايه و رشته تحصيلي مي باشد. رضايت شغلي دروني به وسيله پرسشنامه بريفيلدو روته و رضايت شغلي بيروني به وسيله پرسشنامه اسميت، كندال و هولين مورد ارزيابي قرار گرفت.
در مورد فرضيه هاي اول و دوم كه رابطه بين رضايت شغلي دروني و بيروني را با سنوات كاري بررسي مي كرد از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. نتايج نشان داد بين رضايت شغلي دروني و بيروني با سنوات كاري رابطه معنا دارد. در مورد فرضيه هاي سوم و چهارم كه رابطه بين رضايت شغلي دروني، بيروني را با رشته تحصيلي (انساني، كشاورزي، فني و معماري) بررسي مي كرد از مجذور خي استفاده گرديد. نتايج نشان داد بين رضايت شغلي دروني و بيروني با رشته تحصيلي رابطه وجود دارد.
همينطور در مورد فرضيه هاي پنجم و ششم كه رابطه بين رضايت شغلي دروني، بيروني را با پايه تحصيلي (دكترا و فوق ليسانس) بررسي مي كرد از روش آماري مجذور خي استفاده گرديد و رابطه اي بين رضايت شغلي چه از بعد دروني و چه از بعد بيروني با پايه تحصيلي مشاهده نگرديد.