مقاله بررسي رضايت مندي بيماران از کيفيت خدمات ارایه شده در بخش اورژانس بيمارستان هاي شهرستان هاي آبادان و خرمشهر در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت مندي بيماران از کيفيت خدمات ارایه شده در بخش اورژانس بيمارستان هاي شهرستان هاي آبادان و خرمشهر در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي بيماران
مقاله بخش اورژانس
مقاله فوريت ها
مقاله خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني مقدم مالك
جناب آقای / سرکار خانم: چراغيان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: خزني صبريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: رضايت مندي بيماران مفهومي است که امروزه در مراقبت هاي پزشکي اهميت ويژه اي پيدا کرده است و در امر مراقبت از بيمار به عنوان يک هدف ارزشمند مدنظر مي باشد. به گونه اي که برخي از صاحب نظران معتقدند که بهبود فرآيندهاي کاري و ارتقاء کيفيت بيمارستان بدون توجه به نظرات و نيازها و انتظارات و جلب رضايت بيماران امکان پذير نمي باشد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايتمندي از خدمات ارایه شده در بخش اورژانس بيمارستان هاي شهر آبادان و خرمشهر انجام گرفته است.
مواد و روش کار: که مطالعه اي توصيفي است که با استفاده از پرسش نامه اي دو بخشي و پژوهشگر ساخته بيماران مراجعه کننده (۱۱۵۲ نفر) به بخش اورژانس بيمارستاهاي آبادان و خرمشهر مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از SPSS.13 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان مي دهد ۵۰٫۰۵ درصد نمونه هاي مورد پژوهش مرد، ۶۸٫۲ درصد مجرد، ۷۴٫۴ درصد داراي بيمه و ۶۳٫۵ درصد داراي سابقه بستري در بيمارستان بوده اند. از ميان متغيرهاي دموگرافيک و زمينه اي، بين ميزان رضايتمندي و سن (P<0.001)، سابقه بستري (P<0.001)، علت مراجعه به بيمارستان (P<0.001) و ساختار بيمارستان از نظر آماري رابطه معني دار مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات اریه شده در بخش اورژانس بيمارستان ها در کل درحد مطلوب بوده است و عمده نارضايتي از بخش ساختار بيمارستان گزارش شده است.