مقاله بررسي رضايت مندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي يزد از مراحل ثبت نام و انتخاب واحد در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت مندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي يزد از مراحل ثبت نام و انتخاب واحد در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله ثبت نام
مقاله استاد راهنما
مقاله انتخاب واحد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي سيدجليل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فيروزآبادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال عبدالعظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خدمات آموزشي بايد به گونه اي ارائه شود تا فراگيران احساس کنند در يک محيط امن قرار دارند واز آنجا که اولين مرحله خدمات آموزشي با ثبت نام از دانشجو آغاز مي گردد، اين مطالعه انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه به روش مقطعي با نمونه گيري طبقه اي از هر دانشکده انجام گرديد و اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه با استفاده آزمون هاي آماري Chi square،t-test  و ANOVA One-way مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در مطالعه حاضر که به بررسي رضايت مندي ۲۰۰ نفر از دانشجويان (۸۲ نفر زن و ۱۱۶ نفر مرد) پرداخته، ثبت نام ۱۷۵ نفر (۸۹٫۳%) غيراينترنتي بود که ۹۶ نفر (۶۹٫۶%) از آنها، علت را عدم دسترسي راحت به برنامه ثبت نام ذکر کرده اند. دراين بررسي ۱۰۹ نفر آشنايي مسوولين با فرايند ثبت نام را مطلوب و ۷ نفر (۴٫۹%) نامطلوب ذکر نمودند. ۱۰۹نفر (۵۹٫۹%) کمک نمودن مسوولين منطبق بر شرح وظايف خود به دانشجويان را مطلوب و تنها ۵ نفر (۲٫۷%) نامطلوب دانستند. در بررسي مقايسه ميانگين رضايت دانشجويان از مراحل ثبت نام در دانشجويان زن و مرد (P<0.05)، دانشجويان بومي و غيربومي (P<0.05) و دانشجويان دانشکده هاي مختلف (P<0.001) با اطمينان ۹۵% تفاوت معناداري مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده اکثريت دانشجويان ازمراحل ثبت نام راضي بودند ولي از ثبت نام اينترنتي رضايت نداشتند، لذا پيشنهاد مي شود با ارتقاي هرچه بيشتر تکنيک هاي پيشرفته در مراحل ثبت نام اينترنتي، رضايت هرچه تمام تر دانشجويان فراهم خواهد آمد.