مقاله بررسي رضايت مندي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي كشور از نحوه ارايه خدمات فدراسيون پزشكي ورزشي به دانشجويان ورزشكار آسيب ديده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت مندي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي كشور از نحوه ارايه خدمات فدراسيون پزشكي ورزشي به دانشجويان ورزشكار آسيب ديده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله مديران تربيت بدني دانشگاه هاي کشور
مقاله خدمات بيمه
مقاله فدراسيون پزشکي
مقاله دانشجويان ورزشکار آسيب ديده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفعلي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رضايت مندي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي کشور از چگونگي ارايه خدمات فدراسيون پزشکي ورزشي به دانشجويان ورزشکار آسيب ديده بررسي مي شود. تحقيق حاضر، پيمايشي است و براي جمع آوري اطلاعـات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور اينکه پرسشنامه از روايي مناسبي برخوردار باشد، با طرح سوالات مناسب از ديدگاه هاي کارشناسان و استادان دانشگاهي استفاده و براي سنجش رضايت مديران با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ضريب اعتبار پرسشنامه برابر با ۷۰/۰ محاسبه شد. جامعـه آمـاري شامـل مديران تربيت بدني دانشگاه هاي وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوري است. پرسشنامه دربين مديران تربيت بدني ۵۸ دانشگاه کشور توزيع و از اين تعداد، ۴۸ پرسشنامه دريافت و داده ها استخراج شد. در اين راستا به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي بويژه شا خص هاي ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده ها، بين رضايت مديران تربيت بدني و متغيرهاي پرداخت غرامت، نحوه ارتباط کارکنان، سرعت ارايه خدمات، تناسب پوشش هاي بيمه و پوشش هاي کامل بيمه رابطه معني داري وجود دارد، درحالي که بين رضايت مديران و اطلاع رساني از خدمات ارتباط معني داري مشاهده نشد. همچنين بر اساس نتايج تحليل چند متغيري داده ها، دو متغير پرداخت غرامت و نحوه ارتباط کارکنان بيشترين رابطه را با رضايت مديران تربيت بدني دارند.