مقاله بررسي رفتارهاي بهداشتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي گيلان و ارتباط آن با عوامل دموگرافيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتارهاي بهداشتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي گيلان و ارتباط آن با عوامل دموگرافيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي بهداشتي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله عوامل دموگرافيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوروخشوري سيده نگار
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدتيموري رامش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتارهاي بهداشتي يکي از معيارهاي عمده تعيين کننده سلامت مي باشند و با هدف حفظ، حمايت و ارتقا سلامت انجام مي شوند.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت رفتارهاي بهداشتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي گيلان انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي همبستگي، جامعه پژوهش را کليه اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گيلان تشکيل داده که به روش سرشماري انتخاب گرديدند و ۲۰۳ نفر در پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي دو بخشي بود که به روش خود ايفا تکميل شد.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشانگر آن است که اعضاي هيات علمي در مجموع ۶۵٫۹ درصد نمره رفتارهاي بهداشتي را کسب نمودند. در اين بررسي تفاوت معني دار آماري از نظر ميانگين نمره رفتارهاي بهداشتي اعضاي هيات علمي با توجه به جنس (P=0.001)، مدرک تحصيلي (P=0.004)، رتبه علمي (P=0.034) و سابقه بيماري مزمن (P=0.036) وجود داشت.
نتيجه گيري: بطور کلي، رفتارهاي بهداشتي اعضاي هيات علمي در حد متوسط اما رفتارهاي مربوط به فعاليت هاي جسماني آنان ضعيف بود. با توجه به نقش الگو بودن اين افراد، برنامه هاي آموزش بهداشت بايستي به منظور ارتقاي رفتارهاي بهداشتي انجام گيرد.