مقاله بررسي رفتارهاي بهداشتي سالمندان مراجعه کننده به کانونهاي بازنشستگان شهر رشت سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتارهاي بهداشتي سالمندان مراجعه کننده به کانونهاي بازنشستگان شهر رشت سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله رفتارهاي بهداشتي
مقاله سبک زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي لاكه مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي ثابت ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالم پير شدن حق همه افراد بشر است و اين امر بر اهميت پديده سالمندي و پيشگيري از مشکلات آن مي افزايد. رفتارهاي بهداشتي نقش مهمي در پيشگيري از مشکلات اين دوران ايفا مي کنند.
هدف: تعيين رفتارهاي بهداشتي سالمندان مراجعه کننده به کانونهاي بازنشستگان فعال شهر رشت سال ۱۳۸۷ مي باشد.
روش کار: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي همبستگي است که در آن تعداد ۳۲۰ نفر عضو کانونهاي بازنشستگان فعال شهر رشت به روش سرشماري در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي دو قسمتي شامل مشخصات دموگرافيک و رفتارهاي بهداشتي (فعاليت فيزيکي، تغذيه، روابط بين فردي و کنترل استرس) بود که از طريق مصاحبه جمع آوري شد. اطلاعات از طريق نرم افزار (version 15) SPSS و آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون کاي دو) تجزيه تحليل گرديد.
نتايج: يافته ها نشان داد که ميانگين رفتارهاي بهداشتي۱۳٫۶ ±۹۲٫۵ بود که ۵۵٫۶ درصد واحدهاي مورد پژوهش رفتارهاي بهداشتي مطلوب داشتند. ميانگين امتياز زير مجموعه هاي رفتارهاي بهداشتي تغذيه (۴٫۴±۲۳٫۱)، فعاليت فيزيکي (۴٫۳±۱۴٫۹۵)، روابط بين فردي (۴٫۷±۲۹٫۵) و کنترل استرس (۴٫۲±۲۴٫۸)بود. نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که رفتارهاي بهداشتي با متغيرهاي دموگرافيک سطح تحصيلات(P=0.013) ، وضعيت تاهل (P=0.033)، ترکيب خانواده (P=0.008)، متوسط درآمد ماهيانه(P=0.000)  و گروه شغلي (P=0.000) ارتباط معني دار آماري داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش بايد در برنامه ريزيهايي که جهت آموزش رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت، بهبود خدمات بهداشتي و مشاوره اي در سالمندان انجام مي گيرد، اهميت ويژه اي به اين عوامل داده شود.