مقاله بررسي رفتار جذبي رنگينه آبي متيلن روي کاني رسي مونت موريلونيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار جذبي رنگينه آبي متيلن روي کاني رسي مونت موريلونيت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبي متيلن
مقاله مونت موريلونيت
مقاله جذب سطحي
مقاله ايزوترم جذب
مقاله تبادل کاتيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وليدي مزدك
جناب آقای / سرکار خانم: بازگير سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ابوسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانشناس محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر عواملي نظير زمان فرايند جذب، غلظت رنگينه،pH  محيط و دما بر فرايند جذب رنگينه آبي متيلن روي کاني رسي مونت موريلونيت به منظور شناخت رفتار جذبي اين کاني و تعيين ظرفيت جذب آن نسبت به رنگينه آبي متيلن مورد بررسي قرار گرفت. انجام فرايندهاي جذب در محيطهايي با ۳ pH تا ۱۱ نشان داد که فرايندهاي انجام گرفته در محيطهاي قليايي از نقطه نظر ميزان جذب اين رنگينه کاتيوني موفق تر بوده اند. ايزوترمهاي جذب آبي متيلن روي مونت موريلونيت در دماي محيط، ۴۰oCو ۶۰oC انجام گرفت. نتايج نشان داد که ميزان جذب با افزايش غلظت رنگينه افزايش يافته و مقدار متوسط جذب تعادلي در حدود ۶۳۰ ميلي گرم به ازاي هر گرم جاذب بدست آمده است. همچنين نتايج نشان داد که ظرفيت جذب در اين فرايند نسبت به دما حساس نبوده و با افزايش دما تغيير نمي يابد. بررسي اثر زمان جذب نشان داد که فرايند جذب رنگينه آبي متيلن روي مونت موريلونيت واکنشي سريع بوده و در مدت بيست دقيقه فرايند جذب به تعادل رسيده است.