مقاله بررسي رفتار در جستجوي درمان ساكنان شهر تهران و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار در جستجوي درمان ساكنان شهر تهران و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار در جستجوي درمان
مقاله خوددرماني
مقاله گزارش بيماري
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري نعمتي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري ساري علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طل آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوامل موثر بر رفتار افراد در هنگام مواجهه با بيماري بسيار متفاوت است که شامل عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و بويژه هزينه هاي درماني مي باشد. با توجه به هزينه هاي روزافزون درماني، نقش اقدام بيماران در کنترل مالي هزينه هاي درمان، سير بهبودي و نيز عدم اطلاع کافي از رفتار افراد در اولين نقطه مواجهه با بيماري و به منظور سنجش تقاضاي مردم در يك بستر تحقيقاتي مناسب، اين مطالعه با هدف تحليل رفتار درجستجوي درمان افراد در موارد بروز كسالت يا بيماري در ساكنان شهرتهران متشكل از كليه اقشار و گروههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي انجام شده است.
روش کار: در اين مطالعه که از نوع توصيفي – تحليلي مي باشد و به روش مقطعي انجام شده است ۱۸۸۲ نفر از افراد ساکن در خانوارهاي شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي آماري مجذور کاي، تست دقيق فيشر و رگرسيون لجستيک چندمتغيره در نرم افزار SPSS.13 استفاده شده است.
نتايج: ۲۲٫۹% (۴۳۱ نفر) از افراد شرکت کننده در مطالعه ابتلا به يک يا دو مورد بيماري را در يک ماه گذشته گزارش کردند. آناليزهاي رگرسيون لجستيک چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي سن، جنس، وخامت بيماري، ميزان تحصيلات و تاهل ارتباط آماري معني داري با احتمال اقدام به درمان اعم از خوددرماني يا جستجوي درمان از مرکز درماني داشته اند. همچنين در زمينه احتمال مراجعه به يک مرکز درماني مشخص شد که متغيرهاي سن، جنس، وخامت بيماري، ميزان درآمد، ميزان تحصيلات، بعد خانوار و شيوه پرداخت از بقيه متغيرهاموثرتر بوده و معني دار در مدل باقي ماندند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، بالا بردن سطح آگاهي جامعه در مورد اثرات سوء مصرف دارو و خوددرماني، آموزش پزشكان و داروسازان، اصلاح نظام بيمه و ترويج بيمه همگاني به عنوان راهکارهايي مناسب جهت بهبود الگوي مصرف خدمات سلامتي توصيه مي شود.