مقاله بررسي رفتار ديناميكي ماسه ريز مسلح شده با الياف ژئوتكست ايل در جعبه چندلا (مورق) بر روي ميز لرزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زلزله شناسي و مهندسي زلزله از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار ديناميكي ماسه ريز مسلح شده با الياف ژئوتكست ايل در جعبه چندلا (مورق) بر روي ميز لرزه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غياثيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي چناري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نظري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير استفاده از خاك مسلح با استفاده از المانهاي مختلف تسليح مخصوصا مصالح ژئوسنتتيك رو به فزوني گذاشته و كاربرد زيادي در زمينه ژئوتكنيك داشته است. اليافها (Fibers) يكي از انواع المانهاي تسليح هستند كه به صورت مصنوعي و يا طبيعي توليد مي شوند و با اختلاط با خاك باعث افزايش مقاومت برشي و كششي خاك و اصلاح خواص مهندسي آن مي شوند. يكي از اين نوع الياف مصنوعي، تريشه هاي موكت و ژئوتكستايل است كه از ديدگاه محيط زيستي دفع و استفاده صحيح از آنها از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. اين مطالعه به بررسي تاثير اين نوع الياف بر اصلاح خواص و پارامترهاي ديناميكي خاكهاي ماسه اي ريز مي پردازد. به اين منظور تعداد پنج مدل خاك ماسه اي مسلح در جعبه چندلا (مورق) بر روي ميز لرزه دانشگاه توكيو ساخته شده و لرزه هاي متوالي با دامنه و فركانس مختلف به آنها اعمال گرديد. فرکانس و دامنه لرزه هاي متوالي به نحوي انتخاب گرديدند که دامنه جا به جايي که متناسب با دامنه شتاب و عکس مجذور فرکانس مي باشد به مرور افزايش يابد. الياف موکت در اندازه ثابت و درصدهاي وزني مختلف با ماسه در شرايط خشک مخلوط گرديده و مدل جعبه چندلا (مورق) آماده گرديد. با تحليل برگشتي داده هاي مربوط به شتابنگاري و جا به جايي سنج ليزري پارامترهاي سختي برشي و ميرايي مربوط به اين مدلها محاسبه گرديده و با مدل غيرمسلح مقايسه گرديدند. نتايج حاكي از تاثير مطلوب افزودن الياف ژئوتكستايل بر فركانس طبيعي و پارامترهاي سختي و ميرايي خاك ماسه اي مي باشد.