مقاله بررسي رمزگان واقع گرا در نسخه خطي و مصور هزار و يک شب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رمزگان واقع گرا در نسخه خطي و مصور هزار و يک شب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمز
مقاله واقع گرايي
مقاله صنيع الملک
مقاله نسخه خطي و مصور هزار و يک شب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: شادقزويني پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصوير به معناي محدود، بخشي از نشانه هاي ديداري است. ارزش ارتباطي هر نشانه ديداري با نشانه اي ديگر، وابسته به قراردادهايي خاص است . از اين رو در تصوير، نشانه هاي رمزي که بيانگر سبک و شيوه هاي بيان هنرمند است، اهميت زيادي مي يابند. در اين تحقيق، تبيين رمزهاي واقع گرا در يکي از شاهکارهاي هنري دوره قاجار؛ «نسخه خطي و مصور هزار و يک شب» اثر صنيع الملک مدنظر مي باشد. اثري که هنرمند کوشيده تا در نگاره هاي آن از سطح ظواهر عيني فراتر رفته، حقايقي از روابط گوناگون و پوياي انسان ها با يکديگر و با محيط شان را بيان کند. فرضيه غالب در اين مقاله آنست که صنيع الملک در نگاره هاي اين نسخه با استفاده از رمزهايي که مي توان آن ها را رمزهاي واقع گرا ناميد، از جمله «شخصيت»، «گزينش»، «دورنما» و «تفكر»، به سطح گرته بردار صرف طبيعت تنزل پيدا نکرده؛ بلکه در اين واقع گرايي با ترکيب آزادانه تر و گسست از تزیينات سنتي و انعطاف پذيري از سبک پيشين، اثري آفريد که براي مخاطب زمان خود مانوس و آشنا باشد.
اهداف:
– آشنايي با نسخه مصور هزار و يك شب عصر قاجار و نقاش بزرگ اين اثر، صنيع الملك.
– بررسي رمزهاي واقع گرا در نسخه خطي و مصور هزار و يك شب
سوالات:
– رمزهاي واقع گرا به چه نوع نمادهايي گفته مي شود؟
– آيا صنيع الملك در نگاره هاي نسخه مصور هزار و يك شب اثري مانوس و متناسب با مخاطب عصر خويش آفريده است؟