مقاله بررسي رنگ رستوريشن ‌هاي سركون زيركونيا و متال سراميک در دو ضخامت‌ مختلف پرسلن ونير كننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رنگ رستوريشن ‌هاي سركون زيركونيا و متال سراميک در دو ضخامت‌ مختلف پرسلن ونير كننده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترانسلوسنسي
مقاله پشت پوش (Backing)
مقاله سركون زيركونيا
مقاله متال سراميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درريز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صديق پور ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زميه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي تاثير کور فلزي و زيرکونيايي بر رنگ رستوريشن ‌ها و نيز بررسي تاثير پشت پوش (Backing) بر رنگ رستوريشن سرکون زيرکونيا بود.
روش بررسي: نمونه ‌هاي مورد مطالعه شامل ديسک ‌هاي سرکون زيرکونيا و ديسک ‌هاي متال سراميک از آلياژ طلاي زرد و آلياژ بيس متال با رنگ پرسلن ونير کنندهA2  و دو ضخامت پرسلن ونير کننده (۰٫۷mm و ۱٫۲mm) بود. از هر گروه سه نمونه ديسک شکل آماده شد. ديسک ‌هاي متال سراميک شامل ديسک ‌هايي از جنس آلياژ نيکل کروم (Verobond) و آلياژ طلا (World 89) با دو رنگ A2 و A3/5 و دو ضخامت پرسلن ونير کننده بود. براي ديسک‌ هاي سرکون زيرکونيا سه پشت پوش از آلياژ طلاي زرد، آلياژ نيکل کروم و کامپوزيت رنگ A3 ساخته شد. اندازه‌ گيري رنگي ديسک‌ هاي زيرکونيايي (روي سه نوع پشت پوش) و ديسک ‌هاي متال سراميک با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گرفت. از آناليز واريانس يک طرفه و آزمون توکي براي بررسي آماري استفاده شد.
يافته ‌ها: مقادير a، b،L  رستوريشن‌ هاي سرکون زيرکونيا روي سه نوع پشت پوش تفاوت معني ‌دار‌ با هم نداشتند (P>0.05). در مقايسه دو به دو بين انواع رستوريشن ‌ها،a  در رستوريشن ‌هاي متال سراميک به طور معني ‌دار‌ي بيشتر از رستوريشن سرکون زيرکونيا بود (P<0.05).
نتيجه ‌گيري: رستوريشن سرکون زيرکونيا کاملا قادر به پوشاندن پشت پوش زيرين خود است.