مقاله بررسي روابط بين هدف هاي تسلط، هدف هاي عملکردي گرايش اجتناب، راهبردهاي يادگيري و توانايي حل مساله رياضي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط بين هدف هاي تسلط، هدف هاي عملکردي گرايش اجتناب، راهبردهاي يادگيري و توانايي حل مساله رياضي دانشجويان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدف هاي تسلط
مقاله هدف هاي عملکردي گرايش
مقاله اجتناب
مقاله راهبرهاي عميق و سطحي
مقاله توانايي حل مساله رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ده قطب الديني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي روابط بين هدف هاي تسلط، هدف هاي عملکردي گرايش، اجتناب، راهبردهاي يادگيري و توانايي حل مساله رياضي دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان کرمان انجام گرفت. دادهاي مورد نياز با استفاده ار پرسشنامه هاي هدف پيشرفت، اليوت و چرچ و فرايندهاي مطالعه، بيگز از۴۲۷ نفر از دانشجويان با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي جمع آوري شد. نتايج نشان داد اثر هدف هاي تسلط بر راهبردهاي عميق يادگيري مثبت و معنادار و بر توانايي حل مساله رياضي مثبت اما معنادار نمي باشد. همچنين اثر آن بر راهبردهاي سطحي يادگيري منفي و معنادار مي باشد. اثر هدف هاي عملکرد، گرايش بر راهبردهاي عميق و بر راهبردهاي سطحي مثبت و معنادار و بر توانايي حل مساله رياضي منفي اما معنادار نمي باشد. اثر هدف هاي عملکرد، اجتناب بر راهبردهاي سطحي مثبت و معنادار و بر راهبردهاي عميق و توانايي حل مساله رياضي معنادار نمي باشد. بنابراين نتايج نشان دهنده رابطه قوي هدف هاي تسلط با راهبردهاي عميق يادگيري و توانايي حل مساله رياضي بالا و هدف هاي عملکرد گرايش، اجتناب رابطه قوي با راهبردهاي سطحي و توانايي حل مساله رياضي پائين مي باشد.