مقاله بررسي روابط ساختاري آسيب شناسي خود تمايزي در خانواده درماني بووني با بهزيستي ذهني، سلامت رواني و بهداشت كيفيت زناشويي «برازش نظريه بوون» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۸ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط ساختاري آسيب شناسي خود تمايزي در خانواده درماني بووني با بهزيستي ذهني، سلامت رواني و بهداشت كيفيت زناشويي «برازش نظريه بوون»
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفكيك خود
مقاله بهزيستي ذهني
مقاله سلامت رواني
مقاله كيفيت روابط زناشويي
مقاله نظريه بوون
مقاله مدل يابي معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بشليده كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: شيربگي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي عملکرد خانواده ها مي تواند نقش تعيين کننده اي در ايجاد کارکردهاي مثبت در نظام اجتماعي داشته باشد. بوون نظريه نظام هاي خانوادگي را ارايه نموده است که زير بنا و پايه اين نظريه بر اساس مفهوم تفکيک خود قرار دارد. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه تفكيك خود با بهزيستي ذهني، سلامت رواني و كيفيت روابط زناشويي در چهارچوب نظريه بوون صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – همبستگي نمونه ها شامل ۵۶۰ نفر بودند كه از ميان مراجعان مراكز مشاوره و فرهنگسراهاي سطح شهر اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تفكيك خويشتن (DSI-2)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)، مقياس رضايت از زندگي (SWLS)، مقياس عواطف مثبت و منفي  (PANAS)و فرم تجديد نظر شده سازگاري زناشويي (RDAS) بود. نخست از طريق تحليل عامل تاييدي (CFA) روايي ساختاري پرسشنامه ها مورد بررسي قرار گرفتند. سپس در چهارچوب نظريه بوون و با مرور پژوهش هاي صورت گرفته، مدل ساختاري براي مفهوم سازي ارتباط تفكيك خود با بهزيستي ذهني، سلامت رواني و كيفيت روابط زناشويي ارايه و برازش شد.
يافته ها: نتايج حاصل نشان داد که تناسب و کفايت شاخص هاي برازش مدل نشانگر اعتبار دروني مناسب يافته ها است.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش روايي ساختاري پرسشنامه ها را تاييد نمود و مدل ارايه شده نيز مبني بر روابط ساختاري تفكيك خود با بهزيستي ذهني، سلامت رواني و كيفيت زناشويي «برازش نظريه بوون» تاييد گرديد.