مقاله بررسي روابط ساده و چندگانه هوش هيجاني، خود کارآمدي و سرسختي روان شناختي با سبک مديريت تعارض سازش در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط ساده و چندگانه هوش هيجاني، خود کارآمدي و سرسختي روان شناختي با سبک مديريت تعارض سازش در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خودکار آمدي
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله سبک مديريت تعارض سازش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعيل خاني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي روابط ساده و چندگانه هوش هيجاني، خود کارآمدي و سرسختي روان شناختي با سبک مديريت تعارض سازش بود. به منظور دستيابي به اين هدف از دانشجويان دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهرستان بهبهان ۵۰۰ نفر به عنوان گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، براي پاسخ گويي به ابزارهاي پژوهش انتخاب شدند. در اين تحقيق از چهار پرسشنامه هوش هيجاني بار- آن، خود کارآمدي عمومي، سرسختي روان شناختي اهواز و ابزار سبک مديريت تعارض توماس- کيلمن به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز پژوهش، استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود مکرر و مرحله اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد که: الف) بين هوش هيجاني و سبک مديريت تعارض سازش رابطه معني داري وجود ندارد. ب) بين خود کارآمدي و سبک مديريت تعارض سازش رابطه منفي و معني دار وجود دارد. ج) بين سرسختي روان شناختي و سبک مديريت تعارض سازش رابطه منفي و معني دار وجود دارد. د) نتايج تحليل رگرسيون به روش ورود مکرر نشان داد که بين متغيرهاي پيش بين با متغير سبک مديريت تعارض سازش، همبستگي چندگانه وجود دارد. هم چنين نتايج تحليل رگرسيون به روش مرحله اي نشان داد که از ميان مجموع متغيرهاي پيش بين تنها متغيرهاي سرسختي روان شناختي و هوش هيجاني به ترتيب، قادر به پيش بيني سبک مديريت تعارض سازش هستند.